ಮಾಲ್ಘಡಿ ನಟಿ ಬಿ. ವಿ. ರಾಧಾ ದೆವಾಧೀನ್

Monday 11 Sep 2017 9:03pm
ಮಾಲ್ಘಡಿ ನಟಿ ಬಿ. ವಿ. ರಾಧಾ ದೆವಾಧೀನ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ್’ರಂಗಾಚಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಬಿ. ವಿ. ರಾಧಾ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ 10 ತಾರ್ಕೆರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾ ವರ್ವಿಂ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಿ. ತಿಕಾ 70 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಧಾನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಗುಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬಿಗಡ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್’ನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಫಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ 4 ವೊರಾರ್ ತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ. 

ಬಿ. ವಿ. ರಾಧಾಚ್ಯಾ ಆಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತಿಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಎಮ್.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂನಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

’ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ’ ಚಿತ್ರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ್’ರಂಗಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲ್ಗು ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಭಾಷೆಂಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 250 ಚಿತ್ರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.