'ಬಿಗ್ ಬೊಸ್’ ಘರಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ !?

Friday 1 Sep 2017 2:31pm
'ಬಿಗ್ ಬೊಸ್’ ಘರಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ !?
 

ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಬಂದಿಸಾಳ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಮೀತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ದೇವ್ ಮ್ಹ ಣ್ಂಚ್ ಲೆಕ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸ್ವ-ಘೋಶಿತ್ ದೇವ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಲಾಖೊಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್’ಯೀ ಆಸಾತ್. ನಟನ್, ಗಾಯಾನ್, ನಿರ್ದೇಶನ್, ನಿರ್ಮಾಣ್ – ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಶೆತಾಂತ್’ಯೀ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಅದೃಷ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿ. 

ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೆತಾ ಕುಶಿನ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಮೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಭೋವ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ’ಬಿಗ್ ಬೊಸ್’ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ರಾಮ್ ರಹೀಮಾಕ್ ಒಫರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಬಿಗ್ ಬೊಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ 9ವ್ಯೆ ಆವೃತ್ತೆಂತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಸರ್’ಲ್ಲೊ.

ಸದಾಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ 2-3 ಘಂಟೆ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚುಂಕ್ ಸೊಡಿಜಯ್; ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಭೆಟ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಬಿಗ್ ಬೊಸ್ ನಿಯಮಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ. 

ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂನಿ, ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉರ್ಲೊ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.