ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾಚಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ದೆಖ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್!

Wednesday 23 Aug 2017 6:23pm
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾಚಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ದೆಖ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್!
 

ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ’ಎ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ಥ್  ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ತೊ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. 

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ನಾಂ. ಫಕತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ’ನೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೇಹಾ’ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾನ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಆಲಿಯಾ ವಿಶಿಂ ತೊ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಬರೆಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಂ ತರೀ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್.

ಡೇಟಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ Tinder ಹಾಂತುಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾಂ ಖಂಯ್. ಸೊಭಿತ್, ಗುಣೇಸ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ತೊ ಸೊದುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್, ಭಾರತೀಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.