ರಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಇನಾಮ್!

Tuesday 22 Aug 2017 7:35pm
ರಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಇನಾಮ್!
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ನಟಿ ರಮ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಲಾ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಇನಾಮ್ ದಿತಾ ಖಂಯ್! ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಟ್ವಿಟ್ಟರಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಸವಾಲ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ – ಬಿಹಾರ್ ಆನಿಂ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಅಸ್ತ್-ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 150 ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಆವ್ರಾಂತ್ ಕಷ್ಟುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಸವೆಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉಬೊ ಆಸ್ಚಿ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಫೋಟೊ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ದಿತಾಂ! ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ರಮ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಘೋಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಟ್ವಿಟ್ಟರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ – “ಬಿಹಾರ್, ಆಸ್ಸಾಮ್ ಆನಿಂ ಗುಜರಾತಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ರಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ಕಷ್ಟಾರ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಆಪುಣ್ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ತೊ ಬಸ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ” ಮ್ಹಣುನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ರಮ್ಯಾಚೆರ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಆನಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ತೆಂ ಭಿಜುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಫೋಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ’ಪ್ರಧಾನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ವಚುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಂ ಗೆಲಾಯ್’ನೇ? ತಾಂಚಿ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ತುಂ ಭಿಜ್ಲಾಯ್’ನೇ?’ ಮ್ಹಣುನ್ ತಿಕಾ ತುಕ್ಲಾಯ್ಲಾಂ.

ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ರಮ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರಾರ್ ಘಾಲಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.