ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ನಟಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್?

Thursday 17 Aug 2017 7:44pm
ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ನಟಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್?
 

ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ್’ರಂಗಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಚಲಪತಿ ಆನಿಂ ನಟ್ ಸೃಜನ್ ಹಾಂಣಿಂ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ತೆಲುಗು ನಟಿನ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. 

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಎಕಾ ಸಿನಿಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್, ಕಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಗೋಸ್ತ್ 13ವೆರ್ ಹೆಂ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಹಾಂವ್ ಆಘಾತಾಂತ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿಂ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ದೂರ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ತಾಣಿಂ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ವಿಜವಾಡಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಚಲಪತಿ ವೆಗಾನ್ ಕಾರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿಂ ಕಾರ್ ವಚುನ್ ಲೊರಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ನಟಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ನಟಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುರಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್, ಚಲಪತಿಕ್ ಧರ್ನ್ ಪೊಲೀಸ್ ತನ್ಖಿ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ನಟ್ ಸೃಜನ್ ಆನಿಕೀ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.