ತಿಹಾರ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಖೈದ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ?!

Sunday 13 Aug 2017 10:19am
ತಿಹಾರ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಖೈದ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ?!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ತಿಹಾರ್ ಬಂದಿಸಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಬಂದಿಸಾಳೆಂತ್ ಬರೆ ಗಾವ್ಪಿಯೀ ಆಸಾತ್. ತಿಹಾರ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಂಗೀತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಚಲೊವ್ನ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ರುತಾ ಕೆಲಾ. 

"ತಿಹಾರ್ ಐಡಲ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಖಾಲ್ ಸಂಗೀತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ತಾಣಿಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಲೊಕಾಕ್’ಯೀ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ. ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವನ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಂಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. 

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೈದ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಸನ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಬಂದಿಸಾಳ್ ಸಂಖೊ ಎಕಾಂತ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ನಿರ್ಮಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಚಲನ್’ಚಿತ್ರ್-ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ್ ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.