ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮ್’ದೇವ್ ಬೊಲುವುಡಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್

Wednesday 9 Aug 2017 8:30pm
ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮ್’ದೇವ್ ಬೊಲುವುಡಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್
 

ಯೋಗ್ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮ್’ದೇವಾನ್ ಬೊಲುವುಡಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲಾ. ’ಯೆ ಹೇ ಇಂಡಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ’ಸೈಯಾನ್ ಸೈಯಾನ್’ ಪದಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ತಾಚಿ ಎಂಟ್ರಿ ಜಾತಾ. 

ಲೋಮ್ ಹರ್ಶ್ ಹಾಣೆಂ ಹೆಂ ಚಿತ್ರ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲಾ ಆನಿಂ ಸಂದೀಪ್ ಚೌಧರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಗೋಸ್ತ್ 18ವೆರ್ ಹೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾತಾ. ಆತಾಂಚ್ ಬಾಬಾ ರಾಮ್’ದೇವ್ ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

’ಯೆ ಹೇ ಇಂಡಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ ಭಾರತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ ಹೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾ ರಾಮ್’ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.