ದಾದ್ಲೊ ಮುತುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಿ!

Wednesday 9 Aug 2017 8:20pm
ದಾದ್ಲೊ ಮುತುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಿ!
 

ಮುಂಬಯ್: ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಕ್ಕುಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಯೀ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. 

ಕಾಕ್ಕುಸಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆ ವಿಶಿಂ 'ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕಥಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಿಲ್ಮ್’ಯೀ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಾಕ್ಕುಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಸಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಬ್ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪೋಸ್ಟರಾಚೆರ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುತುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್ನ್, ಆತಾಂ ತಿ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಯೀ ಚಿತ್ರಾಕ್ ಬರೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಲಾಭ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ 'ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕಥಾ' ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾತಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.