ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 9 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಬಾಪುಯ್?!

Thursday 3 Aug 2017 7:22pm
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 9 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಬಾಪುಯ್?!
 

ಬೊಲಿವುಡ್ ಸುಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಾಪುಯ್ ಜಾಲಾ ವ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ನೀಜ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನ್ಹಯ್, ಆಪ್ಣಾನ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್!. 

ನಾಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರೆಮೋ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ, ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ’ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಡ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ. ಡ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, 9 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಾಂತುಂ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ತಲೊ. 

ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾ ಸವೆಂ ನಟಿ ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್’ಯೀ ಆಸ್ತಲಿ. ’ಕಿಕ್’ ಫಿಲ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಟೈಗರ್ ಜಿಂದಾ ಹೈ’ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಗ್ದಾಲೆಂಚ್, ರೆಮೋ ಡಿ'ಸೋಜಾಚೆಂ ಹೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸುರು ಜಾತಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.