ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತಾಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ – ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ

Wednesday 2 Aug 2017 6:42pm
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತಾಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ – ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ
 

ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹೊಲಿವುಡಾಂತ್’ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾ ವರ್ವಿಂ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ಎಕಾ ಟಿ.ವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರೂಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಫಾಮಾದ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಹಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ್ ಏಕ್ ಟಿ.ವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ತಾ. 

ನ್ಯೂ ಯೊರ್ಕ್ ಮುಳಾಚೊ ಲೇಖಕ್ ಶ್ರೀ ರಾವ್ ಹಾಚಿ ಕಾಣಿ, ಸಂಭಾಷಣ್ ಬರಯ್ತಲೊ. ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಸೆಟಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ 2011 ಇಸ್ವ್ಂತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ತಿಚೆಂ ನೀಜ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿ ಘಡಿತಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. 

ಹಾಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾನ್, ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಬೊಲಿವುಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೊಲಿವುಡಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿಯೀ ಸಂತೋಸ್ ಉಚಾರ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.