ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ವೆಳಾರ್ ನಟಿನ್ ನಟಾಕ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್ಲೆಂ?!

Wednesday 2 Aug 2017 6:20pm
ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ವೆಳಾರ್ ನಟಿನ್ ನಟಾಕ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್ಲೆಂ?!
 

"ಹಂಸ: ಏಕ್ ಸಹಯೋಗ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಐಟಮ್ ಪದ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ವೆಳಾರ್ ನಟಿನ್ ನಟಾಕ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. 

ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಟಿ ಹೆಂ ಐಟಮ್ ಪದ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ನಟಾಚೆಂ ಅನುಚಿತ್ ವರ್ತನಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಕಾ ತಿಣೆಂ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ರಾವಯ್ಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. 

ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶರ್ಮಾನ್ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟಾನ್ ನಟಾ ಲಾಗಿಂ ಮಾಫ್ ಮಾಗಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಡರೇಶನಾಂತ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟಾನ್ ಬಾಹುಬಲಿಚ್ಯಾ ಮನೋಹರಿ ಪದಾಂತ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ’ಝಲಕ್ ದಿಖ್ಲಾಜಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಂತ್’ಯೀ ಸ್ಪರ್ಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.