ಕಾಜೊಲಾಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಜೋರ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್!

Monday 31 Jul 2017 11:40pm
ಕಾಜೊಲಾಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಜೋರ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್!
 

ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಆನಿಂ ಕಾಜೋಲ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ಲೆಂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ್ ಜೊಡೆಂ. ಭೋವ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಖಬ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಪಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚೆಂ, ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಂಸಾರ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಸದಾಂಯ್ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಕಾಜೊಲಾಕ್ ಜೋರ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್.

ಕಾರಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿಂಯೀ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಖುದ್ಧ್ ಕಾಜೊಲಾನ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಕೆಲಾ. ಆಪುಣ್ ಸದಾಂಯ್ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೋರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾ, ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಭಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಯೆನಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾ. ಕಾಜೊಲಾಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಶಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಸಂವಯ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಫಟಿಂ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಾಜೋಲ್ ತೆಂ ವಿಸರ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಂನಿ ಅಜಯ್, ಕಾಜೊಲಾಕ್ ಜೋರ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.