ಅಕ್ಷರಾ ಹಾಸನ್ ಬೌಧ್ ಧರ್ಮಾಕ್!

Saturday 29 Jul 2017 8:38pm
ಅಕ್ಷರಾ ಹಾಸನ್  ಬೌಧ್  ಧರ್ಮಾಕ್!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಚಿತ್ರ್’ನಟ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹಾಚಿ ಧುವ್, ಚಿತ್ರ್’ನಟಿ ಅಕ್ಷರಾ ಹಾಸನ್ ಬೌಧ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಲಾ. 

ಆಪುಣ್ ಬೌಧ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಬೌಧ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಚೈನ್ನೈಚ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಅಕ್ಷರಾ ಹಾಸನ್ ಹಿಣೆಂ ಮುಂಬಯಿಂತ್ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಝುಜ್ ಆನಿಂ ಭಯ್ಣ್ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ನಟಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲ್ಲೊ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.