ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ, ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾಕ್ ಬಲಿ

Friday 28 Jul 2017 8:49pm
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ, ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾಕ್ ಬಲಿ
 

ಮುಂಬಯ್: ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ತಾಕಾ 43 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಬಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ತೊ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತೊ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಈಷ್ಟ್’ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ. 

ಅಂಧೇರಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂತ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ 2 ವೊರಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾನ್ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ. 

20 ವರ್ಸಾಂ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ 20 ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರಾಚ್ಯಾ ’ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ’ ಸಿರಿಯಲಾಂತ್ ಮಿಹಿರ್ ವಿರಾನಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೇಳ್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 'ತಿರ್ಚಿ ಟೋಪಿವಾಲೆ', 'ಕಹೀ ಪ್ಯಾರ್ ನಾ ಹೋ ಜಾಯೆ', 'ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್’, 'ತುಮ್ಕೋ ನ ಭೂಲ್ ಪಾಯೆಂಗೆ', 'ವೊಂಟೆಡ್' ತಾಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಚಿತ್ರಾಂ.  

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.