ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಕ್?!

Thursday 27 Jul 2017 6:31pm
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಕ್?!
 

ನಟ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಕ್ ವಚುಂಕ್ ಪುರೊ. ನಿಯಮಾಂಚೆಂ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಕರ್ನ್ ಜರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಆವ್ದೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಬಂದಿಸಾಳೆಕ್ ಧಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 2016 ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. 

ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪೆರೋಲ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತನ್ಖಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೈ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. 

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಚಾಲಿಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ಬರ್ಯ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾನ್’ದಂಡಾಂ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಅಫಿಡಾವಿಟ್ ದೀಶೆಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವ್ದಿ ಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜೈಲಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.