ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡಾಕ್ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಎಂಟ್ರಿ?!

Wednesday 19 Jul 2017 8:53pm
ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡಾಕ್ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಎಂಟ್ರಿ?!
 

ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಜು ಹಾಣೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಚಾರ್ಯ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಜಳ್ಳೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಂಚಿ ಶ್ರೀ ಹಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸುನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಜುನ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಒಪುನ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಚೆಂ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ, ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಜುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಶಂರ್ ರಾಮನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಚ್ಯಾ ಆರೊಪಾಚೆರ್ ಕಂಚಿ ಶ್ರೀಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೋ ದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಶ್ರೀಕ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೆಳ್’ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಹೊಚ್ ವಿಶಯ್ ದವರ್ನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅರೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಜು.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ತೊ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಭೆಟ್ಲಾ ಆನಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ತೊ ಕಂಚಿ ಶ್ರೀಕ್’ಯಿ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.