ನಟಿಚ್ಯೊ ಖಾಸ್ಗಿ ತಸ್ವಿರ್ಯ್ಯೊ ಲೀಕ್: ಆರೋಪಿ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್

Monday 24 Jul 2017 6:31pm
ನಟಿಚ್ಯೊ ಖಾಸ್ಗಿ ತಸ್ವಿರ್ಯ್ಯೊ ಲೀಕ್: ಆರೋಪಿ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್
 

ಮಳಯಾಳಿ ನಟಿ ಮೈಥಿಲಿ ಹಿಚ್ಯೊ ಖಾಸ್ಗಿ ತಸ್ವಿರ್ಯ್ಯೊ ಲೀಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್, ಆನಿಂ ನಟಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೂರಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವುನ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಹಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಕಾಜಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿರಣಾಕ್ 2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೈಥಿಲಿಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತೊ ಕಾಜಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಟಿನ್ ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಮೊಡ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಮೈಥಿಲಿಚ್ಯೊ ಖಾಸ್ಗಿ ತಸ್ವಿರ್ಯ್ಯೊ ದವರ್ನ್ ಕಿರಣ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್’ಮೇಲ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ನಟಿಚ್ಯೊ ಖಾಸ್ಗಿ ತಸ್ವಿರ್ಯ್ಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸುರ್ವಿಲ್ಲ್ಯಾ ತನ್ಖೆಂತ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಎ.ಸಿ.ಕೆ. ಲಾಲ್ಜೈ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 354, 66 ಹಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.