ಶುಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಅವ್ಘಡ್: ಕಂಗನಾ ರಾನೌತಾಕ್ ಘಾಯ್

Thursday 20 Jul 2017 5:21pm
ಶುಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಅವ್ಘಡ್: ಕಂಗನಾ ರಾನೌತಾಕ್ ಘಾಯ್
 

'ಮಣಿಕಾರ್ನಿಕಾ - ದಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಝಾನ್ಸಿ' ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಶುಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್, ತಲ್ವಾರಿ ಝುಜಾಚೊ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕಂಗನಾಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲೊ.

ತಲ್ವಾರಿ ಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ ನಟಿ ಕಂಗನಾಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚುಕುನ್, ನಿಹಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯಾಚಿ ತಲ್ವಾರ್ ಕಂಗನಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಕ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾ ಮಧೆಂ ರಗತ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಕಂಗನಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಕ್ಷಣಾ ತಾಕಾ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ ಆನಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಕಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕಂಗನಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಕ್ 15 ಸ್ಟಿಚ್ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಕರಿಜಯ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತಲ್ವಾರಿ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೆಶಾಕ್ ಡ್ಯೂಪ್/ಬೊಡಿ ಡಬಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾಕಾ. ಆಮಿಂಚ್ ತೆಂ ಶಿಕ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಂಗನಾನ್ ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೆಶಾಚೆಂ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಕಂಗನಾಚೆಂ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.