ಪ್ರಭಾಸಾಚೆಂ ನವೆಂ ಲುಕ್!

Wednesday 19 Jul 2017 8:42pm
ಪ್ರಭಾಸಾಚೆಂ ನವೆಂ ಲುಕ್!
 

ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಭಾಸಾಕ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭುನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಟೊಲಿವುಡ್, ಬೊಲಿವುಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಬಾರ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಸಿನಿಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ಚೆ ಒಫರ್ ತಾಕಾ ಮೆಳುನ್ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂ ಬಾಹುಬಲಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ಸಾಹೋ’ ಫಿಲ್ಮಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾಸಾಕ್ ಬರೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ.

ಬಾಹುಬಲಿಂತ್ ನಟನಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಅನುಶ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ’ಸಾಹೋ’ ಚಿತ್ರಾಂತ್’ಯಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ, ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಅನುಶ್ಕಾ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಗಾಜ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕತ್ರಿನಾ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ನಟಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್ ಮಾಂಡ್ಡೊ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪ್ರಭಾಸ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಿತಿರ್ ಸಾಹೋಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸಾಹೋಂತ್ ಪ್ರಭಾಸಾಚೆಂ ಲುಕ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ. ಆನಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಘುಂವುನ್ ಆಸಾ. ಬಾಹುಬಲಿಂತ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಪೋಸ್ ದೀವ್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಾಹೋಂತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಕಾಶ್’ಯಾನಾಚೆಂ ಪೋಸ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.