ರೆಹ್ಮಾನಾಚೆಂ ಪದ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್ಚೊ ಲೋಕ್!

Friday 14 Jul 2017 9:22pm
ರೆಹ್ಮಾನಾಚೆಂ ಪದ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್ಚೊ ಲೋಕ್!
 

ಲಂಡನ್’ಚ್ಯಾ ವೆಂಬ್ಲೆಂತ್ ಜುಲಾಯ್ 8ವೆರ್ ಎ.ಆರ್. ರೆಹ್ಮಾನ್ ಹಾಚೆಂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊನ್ಸರ್ಟ್ ಚಲ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಟಿಕೆಟಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಟ್ವಿಟ್ಟರಾಂತ್’ಯಿ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ತಿಂ ಉಚಾರ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಕೊನ್ಸರ್ಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತ್ ಮುಳಾಚಿಂ ಯುವಕ್-ಯುವತಿ. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಿಂದಿ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕುಂಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ರೆಹ್ಮಾನಾನ್ ಹಿಂದಿಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ತಮಿಳ್ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ಕೊನ್ಸರ್ಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಆನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ರೆಹ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಸರ್ಟಾಕ್ ಚುಕುನ್’ಯಿ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ರೆಹ್ಮಾನಾಕ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಕೊನ್ಸರ್ಟಾಂತ್ ರೆಹ್ಮಾನಾನ್ 16 ಹಿಂದಿ ಪದಾಂ ಆನಿಂ 12 ತಮಿಳ್ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲೆಲಿಂ ಖಂಯ್. ತಮಿಳ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಾ, ಆನಿಂ ತೆ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂಗೀ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಲ್ಟಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.