ರಣ್’ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ದೀಪಿಕಾ!?

Wednesday 5 Jul 2017 8:13pm
ರಣ್’ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ದೀಪಿಕಾ!?
 

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಆನಿಂ ರಣ್’ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾ ತೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಿನಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ದೀಪಿಕಾನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ರಣ್’ವೀರ್ ಆಪ್ಲೊ ಬೊಯ್’ಫ್ರೆಂಡ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ದೀಪಿಕಾ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಆಸುನ್, ರಣ್’ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೋಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಘುಂವುನ್ ಆಸಾ. ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ದೀಪಿಕಾ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಪುಣ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸಾ – ದೀಪಿಕಾ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ನಾಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಫೋಟೋಶೊಪ್ ಕರ್ನ್ ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ದೀಪಿಕಾ ಭರ್’ಲ್ಲಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಆಸ್ತಾನಾ ರಣ್’ವೀರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟಾರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಕಶಿ ದಿಸ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಲ್ಪನೆಕ್ ಎಕಾ ಅಭಿಮಾನಿನ್ ದಿಲ್ಲೊ ರೂಪ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ದೀಪ್ ವೀರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹ್ಯಾ ಫೋಟೊಕ್ ತಾಣೆಂ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್’ಯೀ ದಿಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.