ಎಕಾಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಬಾಪುಯ್-ಪೂತ್?

Thursday 1 Jun 2017 11:40pm
ಎಕಾಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಬಾಪುಯ್-ಪೂತ್?
 

ಕಣ್ಣನ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿಂ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಂಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಾ.

ಒಲಂಪಿಕ್ ವಿಜೇತ್ ಶೂಟರ್ ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾ ಹಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ಆಧಾರಿತ್ ಹ್ಯೆ ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿಂ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಬಾಪುಯ್-ಪುತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಲೆ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ ತರ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಎ.ಎಸ್. ಬಿಂದ್ರಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ.

ಶೂಟಿಂಗ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾಪುಯ್-ಪುತಾನ್ ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾಕ್ ಭೆಟುನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.