2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆವ್ತಾಂರಾಂನಿ ರಜನಿ!

Friday 31 Mar 2017 11:28pm
2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆವ್ತಾಂರಾಂನಿ ರಜನಿ!
 

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ 2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ 5 ಪಾತ್ರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ, ರೊಬೊಟ್, ದೋಗ್ ಮೊಟ್ವೆ ಆನಿಂ ಖಳನಾಯಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಲೊ ತರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ 12 ಪಾತ್ರಾಂನಿ ನಟಕ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಖಳನಾಯಕ್ ಡಾ.ರಿಚರ್ಡ್ ಪಾತ್ರ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರ್ತಾ. 450 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸಿನಿಮಾಚೆಂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪ್ರಸಾರಾಚೊ ಹಕ್ಕ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ 110 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾ. 2.0 ಸಿನಿಮಾ ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ 18ವೆರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾತಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.