ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

Thursday 30 Mar 2017 9:48pm
ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್
 

ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಬೆಬೊ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಬಾಬುಲ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್’ಯೀ ಕರಿನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಏಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ, ಜಾಯ್ರಾತಾಂನಿ ದಿಸುನ್, ಸರ್ವಾಂನಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವಾಶೆಂ ತಿಣೆಂ ಕೆಲಾ.

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಬಿಗಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಕರಿನಾಕ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಲಾಗಾನಾ. ತಾಯ್ಮುರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಆನಿಕೀ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೆರ್ ಚಡಿತ್ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ತಿಣೆಂ ಜಿರೊವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಝೀ ಸಿನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ದಿಲಾ. ಹೆಂ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯೆಂ. ಗುಲೊಬಿ ಆನಿಂ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಸೊಭುನ್, ನಾಚಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಖಾನಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಶಾರುಖ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಂಣಿಂ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿಂ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಝೀ ವಾಹಿನಿಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಲೆಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.