ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಕಾತ್: ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು

Wednesday 29 Mar 2017 9:30pm
ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಕಾತ್: ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು
 

ಮುಂಬಯ್: “ಹಾಂವ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಫಟ್ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಫಟ್ ಖಬ್ರೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಭೊಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸುನ್ ಕಳಯ್ಲಾ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ನಟ್ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಿಪಾಶಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಗಾಜುನ್ ಆಸ್ಲಿ.

38 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಪಾಶಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಟ್ ಖಬ್ರೆಂಕ್ ಟ್ವಿಟರಾಂತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀವ್ನ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ರಾವಾಶೆಂ ಕೆಲಾ. ಜರ್ ಅಸ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾ.

"ಹಾಂವ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ಎಕಾ ರಿತಿರ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ತರೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರಾಸ್ ಕೆಲಾ. ಮಾಫ್ ಕರಾ” ಮ್ಹಣ್ ಬಿಪಾಶಾನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲಾ.

"ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಕಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಲ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಆಮಿ ತೊ ವಿಶಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂವ್.” ಮ್ಹಣುನ್’ಯೀ ತಿಣೆಂ ಬರಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.