ಸಾರ್ವಜನಿಕ್'ಪಣಿಂ ಸುನೀಲ್ ಗ್ರೋವರ್'ಲಾಗಿಂ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ'ನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ

Wednesday 22 Mar 2017 12:39am
ಸಾರ್ವಜನಿಕ್'ಪಣಿಂ ಸುನೀಲ್ ಗ್ರೋವರ್'ಲಾಗಿಂ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ'ನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ
 

ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ನಿರೂಪಕ್ ಆನಿಂ ನಟ್ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಹ ನಟ್ ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ನಿಂದನ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್'ಪಣಿಂ ಕ್ಷಮಾಪಣ್ ವಿಚಾರ್ಲಾ.

ಸಿಡ್ನಿ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾಂ ಕಪಿಲ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಸುನೀಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಚಲಯ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವ್ಹಡ್'ಚ್ಚ್ ಖಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಕಪಿಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಥಾವ್ನ್ ಸುನೀಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಬಾರ್ ಪ್ರಸಾರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ, ಹ್ಯಾ ಖಬ್ರ್ಯಾಚೊ ಸಮಾಪ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಕಪಿಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟ್ವೀಟರ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ "'ಪಾಜಿ' ಸುನೀಲ್ ಗ್ರೋವರ್, ತುಕಾಂ ಹಾವೆಂ ದೂಖ್ ದಿಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಕಾ ಆಪ್ಣಾಂಚ್ಯೆರ್ ಮಾಫ್ ಆಸೂಂದಿ. ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್'ಯೀ ಅಸಮಧಾನ್ ಜಾಲಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಫೇಸ್ ಬುಕ್'ಚ್ಯೆರ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ 35 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ, "ಜೀವನಾಂತ್ ಖುಷಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೇಳಾ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲಾ. ಗಲಾಟೊ ವಿಚಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಕಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಿ ಖಬಾರ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿಕ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜವಾಬ್ ದೀಜಯ್. ಥೊಡಿಂ ತೆಲಾಕ್ ತೂಪ್ ವೊತ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸುನೀಲ್ ಆನಿಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಆಸ್ತಾಂವ್. ಸಾಂಗಾತಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಭಾವಾಕ್ ಭೆಟ್ತಾಂ. ಪೂಣ್ ಸುನಿಲಾಕ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಭೆಟ್ತಾಂ. ಸುನೀಲ್ ಅಪ್ಣಾಂಚೊ ಭಾವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ದಿತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್'ಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.