ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಯ್'ನಟ್ ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ನಿರ್ಗಮನ್?!

Saturday 18 Mar 2017 6:34pm
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಯ್'ನಟ್ ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ನಿರ್ಗಮನ್?!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಹಾಸ್ಯ್'ನಟ್ ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್, ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ'ಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಂಶ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ಪಾತ್ರ್ ಡಾ.ಮಶೂರ್ ಗುಲಟಿ, ರಿಂಕು ದೇವಿ ಆನಿಂ ಆನಿಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾತ್ರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಹಾಸಯ್ಲಾ. ಪೂಣ್, ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್, ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಸುನಿಲ್, ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರಿನಾ. "ತಾಣೆಂ ಯೆದೊಳ್'ಚ್ಚ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಂತ್ಯ್ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ (ಮಾರ್ಚ್ 18 ಆನಿಂ 19) ಎಪಿಸೋಡ್'ಚ್ಯಾ ಶೂಟಿಂಗಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊಂ ನಾಂ. ಪುರೊ ಜಾಂವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಮುಂದರಿಲ್ಯಾರ್ ಉರ್'ಲ್ಲ್ಯಾಂನೀ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಪಡ್ತೆಲೆಂ" ಮ್ಹಣ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಕಾಲಿಕಾಂತ್ ವರದಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಖಂಯ್ ಸರ್'ಯೀ ಅಧಿಕೃತ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ, ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರಾಕ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಾರ್ ದೈಹಿಕ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವರದಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತವಳ್ ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಂನಿ ಮದೆಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆಂವ್ನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುದ್ರಾಯ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಕಪಿಲ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆಂವ್ನ್ ಸುನಿಲ್ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.