ರೇಖಾ-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್: ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

Monday 6 Mar 2017 8:54pm
ರೇಖಾ-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್: ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?
 

ಮುಂಬಯ್: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಆನಿಂ ನಟ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಹಾಣಿಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಾಸಿಪಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್, ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕ್ ಉಸ್ಮಾನಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ವಿಶಿಂ 'ರೇಖಾ-ದಿ ಅನ್‌ಟೋಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟೋರಿ' ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ರೇಖಾಚೆಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ವಿಷಯ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪತಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಗರವಾಲ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್'ಯೀ ರೇಖಾ ಕಪಾಲಾರ್ ತಿಳೊ ಲಾಯ್ತಾಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲ್ಯಾ.

1984 ಇಸ್ವೆಂತ್ 'ಜಮೀನ್ ಅಸ್ಮಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ರೇಖಾ, ಸಂಜಯ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್'ಲ್ಲಿ. ರೇಖಾ, ನಟ್ ಸಂಜಯ್‌ದತ್‌ ಸಂಗಿಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನಿಮ್ತಿಂ ಕಪಾಲಾರ್ ತಿಳೊ ಲಾಯ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಚಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪಾಚಾರ್'ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ನಟ್ ಸಂಜಯ ದತ್ತಾನ್ ನಿರಾಕರ್ಸಿಲ್ಲೊ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಲಗ್ನಾಂ ವಿಷಯ್ ಮ್ಯಾಗ್'ಜೀನ್ ಎಕಾಚ್ಯೆರ್ ನಿರಾಕರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೇಖಾ ಸಾಂಗಾತಾಂಚೊ ಲಗ್ನಾಚೊ ಗಾಸಿಪ್ ಖಬಾರ್ ಚಡಿತ್ ಬಳಾಧೀಕ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಸ್ಮಾನಾನ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

ರೇಖಾ ಆನಿಂ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಲಗ್ನಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಆತ್ಮ್ ಚರಿತ್ರಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾಂ, ಖಂಚೇಯ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ದಿಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.