'ಬಾಹುಬಲಿ 2' ಸಿನಿಮಾಕ್ ನಟ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್?

Wednesday 15 Feb 2017 10:30pm
'ಬಾಹುಬಲಿ 2' ಸಿನಿಮಾಕ್ ನಟ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್?
 

ಮುಂಬೈ: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಬಾಹುಬಲಿ-2 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯೆರ್ ದಿಸೂನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. 

ಬಾಹುಬಲಿ-2 ಸಿನಿಮಾ ಬಾಹುಬಲಿ(ಪ್ರಭಾಸ್) ಆನಿಂ ಬಲ್ಲಾಳದೇವಾ (ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ) ಮದೆಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣಿ ಜಾಂವ್ನಾಸೂನ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮದೆಂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಜಾಂವ್ನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ದಿಸೂನ್ ಯೆತಾ. 

ಏಪ್ರಿಲ್ 28'ವೆರ್ ಬಾಹುಬಲಿ-2 ಸಿನಿಮಾ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಫಾಮದ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಪ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಾಟಿಂಚ್ ತಮಿಳ್'ಚ್ಯಾ ಸೂರ್ಯ ಆನಿಂ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಹಾಣಿಂ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್'ಯೀ ಸೆರ್ವಾಲಾ. 

2015'ವ್ಯಾಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸಾರ್'ಭರ್ 600 ಕರೊಡ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಸುಮಾರ್ 200 ಕರೊಡ್ ಖರ್ಚಾರ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಹುಬಲಿ-2 ಸಿನಿಮಾ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿತರಣ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿಂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಧಿಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ 500 ಕರೊಡ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

’ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ‘ಎ’ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್

’ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ‘ಎ’ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್

ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ/ವಕ್ತಾಂ ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಬಾರೀ ವಾಯ್ಟ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪಂಜಾಬಿ ತರ್ನಾಟೆ ಹ್ಯಾ ದ್ರವ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾತ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಖಂವ್ಚಾ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್’ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೊರ್ಡಾಂತ್ ಫಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಥಾ ಬರೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.