'ಬಾಹುಬಲಿ 2' ಸಿನಿಮಾಕ್ ನಟ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್?

Wednesday 15 Feb 2017 11:30pm
'ಬಾಹುಬಲಿ 2' ಸಿನಿಮಾಕ್ ನಟ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್?
 

ಮುಂಬೈ: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಬಾಹುಬಲಿ-2 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯೆರ್ ದಿಸೂನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. 

ಬಾಹುಬಲಿ-2 ಸಿನಿಮಾ ಬಾಹುಬಲಿ(ಪ್ರಭಾಸ್) ಆನಿಂ ಬಲ್ಲಾಳದೇವಾ (ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ) ಮದೆಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣಿ ಜಾಂವ್ನಾಸೂನ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮದೆಂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಜಾಂವ್ನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ದಿಸೂನ್ ಯೆತಾ. 

ಏಪ್ರಿಲ್ 28'ವೆರ್ ಬಾಹುಬಲಿ-2 ಸಿನಿಮಾ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಫಾಮದ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಪ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಾಟಿಂಚ್ ತಮಿಳ್'ಚ್ಯಾ ಸೂರ್ಯ ಆನಿಂ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಹಾಣಿಂ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್'ಯೀ ಸೆರ್ವಾಲಾ. 

2015'ವ್ಯಾಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸಾರ್'ಭರ್ 600 ಕರೊಡ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಸುಮಾರ್ 200 ಕರೊಡ್ ಖರ್ಚಾರ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಹುಬಲಿ-2 ಸಿನಿಮಾ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿತರಣ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿಂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಧಿಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ 500 ಕರೊಡ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.