ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಾಕಾಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಪುರೊ: ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ

Monday 30 Jan 2017 9:14am
ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಾಕಾಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಪುರೊ: ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ
 

ವೆಗಿಂಚ್ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾಚೆಂ ‘ನೂರ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಚೆಂ ಅಭಿನಯನ್ ಕರ್ತಾ. ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೋನಾಕ್ಷಿಕ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಂನಿ ಹೊಲಿವುಡ್ ಕೆದಾಳಾ ವ್ಹೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಪುರೊ, ಹೊಲಿವುಡ್ ನಾಕಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಖುಶಿ ಆಸಾಂ, ಹೊಲಿವುಡಾ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಎದೊಳ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.