ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಾಕಾಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಪುರೊ: ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ

Monday 30 Jan 2017 8:14am
ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಾಕಾಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಪುರೊ: ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ
 

ವೆಗಿಂಚ್ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾಚೆಂ ‘ನೂರ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಚೆಂ ಅಭಿನಯನ್ ಕರ್ತಾ. ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೋನಾಕ್ಷಿಕ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಂನಿ ಹೊಲಿವುಡ್ ಕೆದಾಳಾ ವ್ಹೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಪುರೊ, ಹೊಲಿವುಡ್ ನಾಕಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಖುಶಿ ಆಸಾಂ, ಹೊಲಿವುಡಾ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಎದೊಳ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕುಸ್ತಿಂತ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ

ಕುಸ್ತಿಂತ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ

ಸಿನಿಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಛಾಪ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ್’ರಂಗಾಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಲಾವಿದಾಂ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳಾಂಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ ಸಕ್ರೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಂನಿ ಅಶೆಂ ಖೆಳಾ ಚಟುವಟಿಕೆಂಕ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಖೆಳಾಂಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.