ಬನ್ಸಾಲಿ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ‘ಪದ್ಮಾವತಿ’ ಸೆಟ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ!

Saturday 28 Jan 2017 10:28am
ಬನ್ಸಾಲಿ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ‘ಪದ್ಮಾವತಿ’ ಸೆಟ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ!
 

ಜೈಪುರ್: ಖ್ಯಾತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಹಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ತಾಚಿ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಪಿಂದ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಆನಿಂ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚೆಂ ‘ಪದ್ಮಾವತಿ’ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಜೈಪುರಾಂತ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.

ಫಿಲ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಂಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕರ್ಣಿ ಸೇನಾಚ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಯೇವ್ನ್ ಎಕಾಎಕಿಂ ಗಲಾಟೊ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ.

‘ಪದ್ಮಾವತಿ’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಇತಿಹಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿ ಮಧೆಂ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಹೊ ಗಲಾಟೊ ಖಂಯ್.

ಗಲಾಟೊ ರಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭದ್ರತಿ ಶಿಬಂದೆನ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾರ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.