ಶಾರೂಖ್ ಖಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ

Tuesday 24 Jan 2017 12:55pm
 ಶಾರೂಖ್ ಖಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ
 

‘ರಾಯಿಸ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಯಾ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ರೈಲಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹ ನಟ್-ನಟಿಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹೆತಾಲೊ. ತಿ ಖಬರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲಿ. ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ಬರೋಡಾ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ರಾವ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನಾಕ್ ಪಳಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫೊರ್ಮಾರ್ ಭರ್’ಲ್ಲೊ.

ಗಾಡಿ ರಾವ್ತಚ್ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನಾಕ್ ದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ಲೊಕಾಂಚಿ ಗಡ್ದಿ ಇತ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಕೀ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆದ್ಳೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಂಯಾ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಖರೊಚ್ ದೇವ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಸೊ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಯೇತ್’ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ.

TOI

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನಾಕಡೆಂ ಹಗೆಂ?

ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನಾಕಡೆಂ ಹಗೆಂ?

ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಸ್ ಎಂಜಲಿಸ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನಾ. ಆಮೆರಿಕಾ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್...

ಶಾರೂಖಾಕ್ ಕಾಜೋಲಾ ವಯ್ರ್ ದ್ವೇಷ್…?!

ಶಾರೂಖಾಕ್ ಕಾಜೋಲಾ ವಯ್ರ್ ದ್ವೇಷ್…?!

ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ಕಾಜೋಲ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಜೊಡಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ತಾಂಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಅಭಿನಯಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ದಿಲ್ ವಾಲೇ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇಜಾಯೆಂಗೇ’ ಆತಾಂಯಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಣ್ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜೋಲಾಕ್ ದ್ವೇಷಿತಾಲೊ ಖಂಯ್...

ಶಾರೂಕ್ ಖಾನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಡ್ ಆಯ್ಲಿ!

ಶಾರೂಕ್ ಖಾನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಡ್ ಆಯ್ಲಿ!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನಾನ್ ಗುರ್ಗಾಂವ್ಚಾ ಶೋ ರುಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಮ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ 8 ಕಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ. ಬೆಂಡ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಡಿಗಾರ್ಡಾಂಕ್ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.