ಶಾರೂಖ್ ಖಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ

Tuesday 24 Jan 2017 1:55pm
 ಶಾರೂಖ್ ಖಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ
 

‘ರಾಯಿಸ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಯಾ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ರೈಲಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹ ನಟ್-ನಟಿಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹೆತಾಲೊ. ತಿ ಖಬರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲಿ. ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ಬರೋಡಾ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ರಾವ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನಾಕ್ ಪಳಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫೊರ್ಮಾರ್ ಭರ್’ಲ್ಲೊ.

ಗಾಡಿ ರಾವ್ತಚ್ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನಾಕ್ ದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ಲೊಕಾಂಚಿ ಗಡ್ದಿ ಇತ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಕೀ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆದ್ಳೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಂಯಾ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಖರೊಚ್ ದೇವ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಸೊ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಯೇತ್’ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.