’ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ‘ಎ’ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್

Thursday 16 Jun 2016 8:08am
’ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ‘ಎ’ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್
 

ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ/ವಕ್ತಾಂ ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಬಾರೀ ವಾಯ್ಟ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪಂಜಾಬಿ ತರ್ನಾಟೆ ಹ್ಯಾ ದ್ರವ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾತ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಖಂವ್ಚಾ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್’ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೊರ್ಡಾಂತ್ ಫಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಥಾ ಬರೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ದ್ವಾರಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಸಾರ್ಕಿ ನಾ. ಗಾಳಿ, ಹಿಂಸಾ, ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಂವ್ಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಆಸೊನ್ ಪಂಜಾಬಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಆವ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್, ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಹಲಾಜ್ ನಿಹಾಲಾನಿ ವಯ್ರ್ ತಾಪ್’ಲ್ಲೊ. ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಕಾ ಕೆಂಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾದ್ ವಿವಾದಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿನ್ ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಎಕಾ ದೃಶ್ಯಾಚೆಂ ಕಾತ್ರಾಪ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ‘ಎ’ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೊರ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ದಿವಯ್ಲ್ಯಾ. ಫಿಲ್ಮ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಥಿಯೇಟರಾಂನಿ ವೀಕ್ಷಣಾಕ್ ಪಡ್ತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.