ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ಖಂಯ್!?

Friday 8 Apr 2016 11:26am
ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ಖಂಯ್!?
 

ಬಾಲಿವುಡ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಾಯ್ ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಹಜಾರೊಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ ನಟ್. ನಟನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಬಾಲಿವುಡ್’ಚಿ ನಟ್ ನಟಿಯಾಂ ನಟನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪದಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿಲಾ. ನಿರ್ದೇಶನಾಕ್’ಯಿ ಹಾತ್ ಘಾಲಾ. ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಕ್’ಯಿ ಪಾಟಿಂ ಪಡೊಂಕ್ ನಾಂತ್.

ರಣ್’ಬೀರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿನಾ ಖಂಯ್. ಬರಂವ್ಕ್ ವ ಗಾಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ರಣ್’ಬೀರಾನ್, ನಟನಾಂತ್’ಚ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.