ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕ್!

Wednesday 6 Apr 2016 1:51am
ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕ್!
 

ಮುಂಬಯಿ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ, ‘ಬಾಲಿಕ ವಧು’ ಖ್ಯಾತಿಚಿ ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ. ತಿಚೆಂ ಘರ್ ತಪಾಸುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಚೆ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಶೊಕ್ ಬಸ್ಲಾ!

ಹ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ತಿಚೊ ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ. ತನ್ಖೆ ಖಾತಿರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಅಶೆಂ, ಸಿಗ್ರೆಟಿಚಿಂ ಮುಳಾಂ, ಸೊರ್ಯಾಚ್ಯೊ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಅರ್ಧೆ ಖಾವ್ನ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ದಿ ಪಡೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ!

ಜಿವ್ಘಾತಾಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪರತ್ ಸೃಷ್ಠಿ ಕರ್ತಾತ್ ಕೀ, ಫೆನಾಚ್ಯಾ ಮದ್ಗತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೊಲಾಚೆಂ ಏಕ್ ಫೋಂತ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪೊಂತಾನ್ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಪಾಸ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾಚಿ ಮಿತ್ರಿಣ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಕೀ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚಾ ಮನಸ್ಥಿತ್ಯೆರ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಬದ್ಲಾ ರಾಹುಲಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಾನೂನಿ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.