ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕ್!

Wednesday 6 Apr 2016 1:51am
ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕ್!
 

ಮುಂಬಯಿ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ, ‘ಬಾಲಿಕ ವಧು’ ಖ್ಯಾತಿಚಿ ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ. ತಿಚೆಂ ಘರ್ ತಪಾಸುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಚೆ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಶೊಕ್ ಬಸ್ಲಾ!

ಹ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ತಿಚೊ ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ. ತನ್ಖೆ ಖಾತಿರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಅಶೆಂ, ಸಿಗ್ರೆಟಿಚಿಂ ಮುಳಾಂ, ಸೊರ್ಯಾಚ್ಯೊ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಅರ್ಧೆ ಖಾವ್ನ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ದಿ ಪಡೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ!

ಜಿವ್ಘಾತಾಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪರತ್ ಸೃಷ್ಠಿ ಕರ್ತಾತ್ ಕೀ, ಫೆನಾಚ್ಯಾ ಮದ್ಗತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೊಲಾಚೆಂ ಏಕ್ ಫೋಂತ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪೊಂತಾನ್ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಪಾಸ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾಚಿ ಮಿತ್ರಿಣ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಕೀ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚಾ ಮನಸ್ಥಿತ್ಯೆರ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಬದ್ಲಾ ರಾಹುಲಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಾನೂನಿ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ ಖಂಯ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆವ್ತಾಂರಾಂನಿ ರಜನಿ!

2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆವ್ತಾಂರಾಂನಿ ರಜನಿ!

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ 2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ 5 ಪಾತ್ರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ, ರೊಬೊಟ್, ದೋಗ್ ಮೊಟ್ವೆ ಆನಿಂ ಖಳನಾಯಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಲೊ ತರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್...

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಬೆಬೊ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಬಾಬುಲ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್’ಯೀ ಕರಿನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಏಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ,...

ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಕಾತ್: ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು

ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಕಾತ್: ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು

“ಹಾಂವ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಫಟ್ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಫಟ್ ಖಬ್ರೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಭೊಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸುನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ನಟ್ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಿಪಾಶಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ....

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್?!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್?!

ಹಿಂದಿ ಆನಿಂ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೊ ಸುದೀಪ್, ಹಾಣೆಂ ಟೊಲಿವುಡಾಂತ್’ಯೀ ನಟನ್ ಕೆಲಾ. ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ರಾಜಮೌಳಿ ತಸಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಯೀ ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ. ಅಮಿತಾಭ್....

ರೇಖಾ-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್: ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ರೇಖಾ-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್: ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಆನಿಂ ನಟ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಹಾಣಿಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಾಸಿಪಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್, ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕ್ ಉಸ್ಮಾನಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ವಿಶಿಂ...

ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನ್

ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನ್

ಬಾಲಿವುಡ್'ಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್, ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ಖಚಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಮೀರ್, ಖಂಚೇಂಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್'ಯೀ...

’ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಹಿಂ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್

’ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಹಿಂ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್

ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ‘ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಭಾರೀ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸಬಾರ್ ಚಿತ್ರ್’ಮಂದಿರಾಂನಿ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್’ಚ್...

ನಾಕ್’ಬರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲೊ

ನಾಕ್’ಬರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲೊ

ನಾಕ್’ಬರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ನ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್’ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 21 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಗೌರಿ ಭಿಡೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚಲಿ, ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಮಧ್ಯಾನೆಚ್ಯಾ 1.45 ಸುಮಾರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್...

ಜಿವೆ ಬಂದುಕೆಚಿ ಗುಳೆ ವರ್ತಾನಾ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ ಚಲಿ!

ಜಿವೆ ಬಂದುಕೆಚಿ ಗುಳೆ ವರ್ತಾನಾ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ ಚಲಿ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಂಧಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಕ್ನೊಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಚಲಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ಜಿವೆ ಬಂದುಕೆಚಿ ಗುಳೆ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ. ಪತ್ತೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಶಿಬಂದಿನ್ ತಿಕಾ ಚಡಿತ್ ವಿಚಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂ ಆಧೀನ್...

ಮತ್ ಚುಕವ್ನ್ 1.33 ಕರೊಡ್ ಲುಟ್ಲೆ

ಮತ್ ಚುಕವ್ನ್ 1.33 ಕರೊಡ್ ಲುಟ್ಲೆ

ಪುಜಾ ಕರ್ಚಾ ನಿಬಾನ್ ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿಚಿ ಮತ್ ಚುಕವ್ನ್, 1.33 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೈದಾರಾಬಾದಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತೊ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಧುಸೂದನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಮುಳಾಚೊ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಯಕ್ತಿ...

‘ಫ್ರೂಟಿ’ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ!

‘ಫ್ರೂಟಿ’ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟಿ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್, ಪಿಯೆಲ್ಲಿಂ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೈದಾರಾಬಾದಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಆಜಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟಿ...

ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಆಚರ್ಯ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚ್ಲೊ!

ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಆಚರ್ಯ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚ್ಲೊ!

ಹೈದರಾಬಾದಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ, ಆಚರ್ಯ್ಯಾನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮೊರ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಲೊ. ತೊ ಬೈಕ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆತಾಲೊ, ಬೈಕ್ ಟ್ರಕ್ಕಾ ಪಂದಾ ವಚೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಚೆಂಚೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಬೈಕಾಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಆಚರ್ಯಾಂನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಪತಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲೊ

ಪತಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲೊ

ಮನಿಕ್ತಾಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲನಿಂತ್ ರಾತ್ಚಾ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಟಿ.ವಿ ಪಳೆತಾನಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಿಚೊ ಪತಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧುಂವರ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ...

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ!?

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ!?

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್, ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ವೆಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ (ಪೆಟ್ಯಾಚಾ) ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ನಾತ್ಲೆ ಥೊಡೆ/ಥೊಡಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣ್...

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಪೊಲಿಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಅಮಾನವೀಯ್ ಥರಾನ್ ವಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀಪಾಕ್ ಬೈಕಾನ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾನ್, ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಖಾದಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಜೀಪಾಕ್...

ಫ್ರಿಡ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ

ಫ್ರಿಡ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ

ವಸ್ತು ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಸ್ತು ಘೆತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಸ್ತು ವಿಕ್ಚ್ಯೊ ಆನ್’ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್’ಯಿ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ತೊ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ...

ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಧೇಶಾನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ?

ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಧೇಶಾನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ?

ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಚಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಚೋರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಅನಾವಶ್ಯ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಗುವಾಹಟಿಚ್ಯಾ ಉದಲ್ಗುರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್...

ಪೊಲಿಸ್ ಮಹಾಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಶಶಿಧರ್ ಖೈದ್

ಪೊಲಿಸ್ ಮಹಾಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಶಶಿಧರ್ ಖೈದ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್, ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ರಜಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಜೂನ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲನಾಶೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮುಕಾರ್...

ಗಾಂಜಾ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ!

ಗಾಂಜಾ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ!

ಗಾಂಜಾ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ತೆ ಕಾರಾಂತ್ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿ ಲಾಗಿಂ, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಾರ್ ತಪಾಸ್ತಾನಾ ಶಿರ್ಕೊನ್...

ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತಾಂವ್: ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ

ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತಾಂವ್: ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪೊಲಿಸ್, ಜೂನ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ರಜಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ವಯ್ರ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್, ಘರ್ ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಿಂ ಸಭಾ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್...

7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ

7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಠ್ ಕರ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಪುಣ್ ಜಪಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಉತ್ತರ್ ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಹೊಕೈಡು ಲಾಗ್ಸರ್ ಆಸ್ಚಾ...

ಫೊರ್ಚುನಾರ್ ಕಾರ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ!

ಫೊರ್ಚುನಾರ್ ಕಾರ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ!

ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ದೊಗಾಂ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇ ಔಟಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಕಾರ್ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ದ್ವೇಷಾ ವರ್ವಿಂ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂನಿ...

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್, ರಾತ್’ಭರ್ ಹಿಂಸಾ ದಿಲಿ!

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್, ರಾತ್’ಭರ್ ಹಿಂಸಾ ದಿಲಿ!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ 12 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಪತ್ರ್ ದಿವಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಘರ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ವಯ್ರ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಹಿಂಸಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್...

ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ದೊಡೆ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲೆ; ತೇಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಬಲಿ ಜಾಲೆ

ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ದೊಡೆ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲೆ; ತೇಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಬಲಿ ಜಾಲೆ

ಆತಂಕಿನಿಂ ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ತೆಗಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ ತಾಂತು ಎಕ್ಲೊ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಸರ್ವಿಸ್ ರೈಫಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೊ ಹಲ್ಲೊ ತಾಂಣಿಂ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ...

ಪೊಪ್ ಗಾಯಕಿಕ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಚಿರ್ಲೆಂ

ಪೊಪ್ ಗಾಯಕಿಕ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಚಿರ್ಲೆಂ

ಆಪ್ಣೆಂ ಧಾಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಭಿಮಾನಿನ್ ಪೊಪ್ ಗಾಯಕಿಕ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಿರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಪಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟೋಕಿಯೊಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಜಪಾನಾಚೆ ಪೊಪ್ ಗಾಯಕಿ, 20 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ...

ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆತಾನಾ ಫಾತ್ರಾ ಕಾಳಿಜ್’ಯಿ ಕರ್ಗೊಂಕ್ ಆಸಾ

ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆತಾನಾ ಫಾತ್ರಾ ಕಾಳಿಜ್’ಯಿ ಕರ್ಗೊಂಕ್ ಆಸಾ

ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಸಾಗ್ಸುಂಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಸಾಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಭಾಗಾಂಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕರ್ನ್ ವಿಕ್ತಾತ್. ವಿಯೆಟ್ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ನಮ್ದಿನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ 26 ವರ್ಸಾಂಚೊ...

ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ವ್ಹೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸರ್ಸರಿ ಮಾರ್ಲಾಂ

ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ವ್ಹೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸರ್ಸರಿ ಮಾರ್ಲಾಂ

ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ (ಇಂಟರ್’ವ್ಯೂ) ವ್ಹೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಅಮಾನುಷ್ ಥರಾನ್ ಮಾರ್ಚಿ ಏಕ್ ಫೋಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಪ್’ಲೋಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ತುವಾಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಖಂಡನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್...

ತಮಾಶೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಕಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಲೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಲಿಸಾನ್

ತಮಾಶೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಕಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಲೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಲಿಸಾನ್

ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಮಾಶೆ ಕೆಲೆಂ ದೆಕುನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಲಿಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ನಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಜ್ಯೋತಿ ಕುಮಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಲಿಸಾನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ನ್ಹಯ್...

ಶೊಕಿಂಗ್! ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಕಡಿಯೆಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!?

ಶೊಕಿಂಗ್! ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಕಡಿಯೆಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!?

ಹೋಟೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ರಾಂದುನ್ ವಾಡ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಚೆರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಅವಲಂಬನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪಯ್ಶೆಯಿ ಉಣೆಂ, ಪೋಟ್’ಬರ್ ಜೆವಾಣ್’ಯಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾನ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.