ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

Sunday 28 Feb 2016 8:51am
ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!
 

ಮೆರ್ವಾಡಾ ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಮುನ್ನಾಭಾಯ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ದಬಾಜೆಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಲಾಭ್ಲಾ! ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆನಿ ಟ್ವೀಟರಾಚೆರ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲಾಂ. ತೊ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ, ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್, ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಆನಿ ವಿಧು ವಿನೋದ್ ಚೋಪ್ರಾ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ. 

ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಪವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಜಯ್ಚಾ ಹಾತಾಂತ್ 7 ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಸಾತ್! ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ 350 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಜಾಲಾ. ಶೋರ್, ಮುನ್ನಾಭಾಯಿ, ಚಲೇ ಅಮೆರಿಕಾ, ಹಸ್ಮುಖ್ ಪಿಗಲ್ ಗಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದಾ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮಾಕ್’ಯಿ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಸಂಜಯಾನ್.

ರಾಜ್’ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಏಕ್ ಜೀವನ್’ಚರಿತ್ರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಡ್ತಾ ಖಂಯ್. ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಅಶೆಂ ಸಂಜಯಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತೆಲಿಂ!

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.