ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

Sunday 28 Feb 2016 7:51am
ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!
 

ಮೆರ್ವಾಡಾ ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಮುನ್ನಾಭಾಯ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ದಬಾಜೆಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಲಾಭ್ಲಾ! ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆನಿ ಟ್ವೀಟರಾಚೆರ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲಾಂ. ತೊ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ, ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್, ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಆನಿ ವಿಧು ವಿನೋದ್ ಚೋಪ್ರಾ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ. 

ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಪವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಜಯ್ಚಾ ಹಾತಾಂತ್ 7 ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಸಾತ್! ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ 350 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಜಾಲಾ. ಶೋರ್, ಮುನ್ನಾಭಾಯಿ, ಚಲೇ ಅಮೆರಿಕಾ, ಹಸ್ಮುಖ್ ಪಿಗಲ್ ಗಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದಾ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮಾಕ್’ಯಿ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಸಂಜಯಾನ್.

ರಾಜ್’ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಏಕ್ ಜೀವನ್’ಚರಿತ್ರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಡ್ತಾ ಖಂಯ್. ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಅಶೆಂ ಸಂಜಯಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತೆಲಿಂ!

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಸೆಕ್ಸ್... ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್

ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಸೆಕ್ಸ್... ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮನಿಸ್ ಚುಕಿ ಕರ್ತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಶ್ಚಾತಾಪ್ ಪಾವ್ತಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಸಲೊಚ್ ಏಕ್ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ. ಕಾರಾಂತ್ ಶಾರೀರಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚೊ ಹೊ ವಿಡಿಯೊ...

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಬರ್ಗಾಲಾಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಸತಯ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಲಾಲೆತಾ. ರೀಣ್- ಬೀನ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಅತ್ಮ್’ಹತ್ಯಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಬರ್ಗಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ....

ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಬರಿಂ ಪ್ರಸಾರ್ತಾ ಹೊ ವಿಡಿಯೊ!

ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಬರಿಂ ಪ್ರಸಾರ್ತಾ ಹೊ ವಿಡಿಯೊ!

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಆತಾಂ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ. ಫೆಬ್ರೆರ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಆಪ್ ಲೋಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಪಳವ್ನ್ 3.2 ಲಾಖ್ ಜಣಾಂನಿ ಶೇರ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ನ್ಯೂಯೊರ್ಕ್ ಶಹರಾಚೊ ನಿವಾಸಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್....

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಬಯ್ಚಾ ಚಾರ್ಕೋಪ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮೊಡೆಂ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಟಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಪಾಯಲ್ ಬಂಜರಾ ಸಾಂಗಾತಾ....

ಲಗ್ನಾಂವೆಳಿಂ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಹೊಕಾಲ್ ಅಡ್ಚಣೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲಿ!

ಲಗ್ನಾಂವೆಳಿಂ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಹೊಕಾಲ್ ಅಡ್ಚಣೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲಿ!

ಲಗ್ನಾಂವೆಳಿಂ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಅಡ್ಚಣೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ಏಕ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಪಳೆಲಾ. ಲಗ್ನಾಂ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊಕ್ಲೆ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಕಾತರ್ಲಿ. ನವ್ರ್ಯಾನ್ ಕೇಕಿಚೊ ಕುಡ್ಕೊ...

ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಡ್ಮಿನಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್!

ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಡ್ಮಿನಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಚಡ್’ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯಿ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಂತುಂಯಿ ಫೇಸ್’ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಪರ್ಚೆ ಲೇಖ್ ನಾತ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಯೆದೊಳ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಫಾಂತ್ 100ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್...

ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಮುದ್ರಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ!

ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಮುದ್ರಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾಡ್ (ಮೆಲ್ಲೆಂ) ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ತರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಪಾತ್ಯೆನಾಂತ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಫಟಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾತಾತ್ ಕೀ ನಾಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ತಶೆಂಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್ ಆತಾಂ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಕಾಳೆಂ ವಸ್ತುರ್...

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬಿವ್ಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಫೆಸ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸನ್ನಿನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಮಸ್ತಿಜಾದೆ’ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ. ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಟಿ ಥಾವ್ನ್...

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

ಬಾಲಿವುಡಾಚಿ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ವಿನ್ ಡಿಸೇಲ್ ಸಂಗಿಂ ‘ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್’ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದೀಪಿಕಾ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.