ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

Friday 12 Feb 2016 6:40am
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !
 

ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಬಯ್ಚಾ ಚಾರ್ಕೋಪ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮೊಡೆಂ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.

ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಟಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಪಾಯಲ್ ಬಂಜರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಂಡಿವಲಿಚ್ಯಾ ಆಪಾರ್ಟ್’ಮೆಂಟಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಪಾಯಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚೊವ್ಗಾಂಯ್ನಿ ಮೆಳೊನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್.

ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಪಾಯಲ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆ ರಿಸೀವ್ ಕರುಂಕ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೆಟಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಹೊ ಇಷ್ಟ್ ಪ್ಲೆಟಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ. ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಳಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಯಲ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮೊರ್ಣಾಚೆ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 7ವಿ, 8ವಿ 9ವಿ ಆನಿಂ 10ವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ (ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ಥಾವ್ನ್ ಮೇ 7 ಪರ್ಯಾಂತ್) ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸನ್ವಾರಾ,...

 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾಟಾಂನಿ 10 ಹಜಾರ್ ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಯ್ಲ್!

ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾಟಾಂನಿ 10 ಹಜಾರ್ ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಯ್ಲ್!

ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದಿಸಾ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ವಿಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಯ್ಲ್, ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನವೊ ಏಕ್ ಧಾಖ್ಲೊ ಬರಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ರನ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸನ್ವಾರ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸನ್ವಾರ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಹೈಫಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ...

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿ

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊನಾತ್-ಹತಿಕ್ವಾಚ್ಯಾ ಬೆತ್-ದಾನಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ...

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ರಾತ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ರಾತ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೊರಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್...

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಗೆತ್ಸೆಮನಿಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ನಿಯಾಳ್...

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿಂ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯೆನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್, ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿನ್ ಆಚರಣ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದೆಶಾಂತ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ

ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದೆಶಾಂತ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ

ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ (ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ) ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೆಕರ್ ಹಾಣೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ...

ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಘೊವಾನ್ ಆಂಗಾರ್ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲ್ ವೊತುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ

ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಘೊವಾನ್ ಆಂಗಾರ್ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲ್ ವೊತುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ

ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ಅನಂತಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೇಖ್ ಬಶೀರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಗಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್...

ರಶ್ಯಾ: ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್!

ರಶ್ಯಾ: ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್!

ರಶ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೊಟಾ ವರ್ವಿಂ ಉಣ್ಯಾನ್ 10 ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 20 ವಯ್ರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ಗ್’ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ದೋನ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ಸುಧಾರಿತ್ ಐಇಡಿ ವಾಪರ್ನ್...

2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆವ್ತಾಂರಾಂನಿ ರಜನಿ!

2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆವ್ತಾಂರಾಂನಿ ರಜನಿ!

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ 2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ 5 ಪಾತ್ರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ, ರೊಬೊಟ್, ದೋಗ್ ಮೊಟ್ವೆ ಆನಿಂ ಖಳನಾಯಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಲೊ ತರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್...

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಬೆಬೊ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಬಾಬುಲ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್’ಯೀ ಕರಿನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಏಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ,...

ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಇ-ವೀಸಾ ಸರ್ವಿಸ್

ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಇ-ವೀಸಾ ಸರ್ವಿಸ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇ-ವೀಸಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಲೆಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಇ-ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ್...

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಯೆತಾ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಯೆತಾ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್

ಮಂಗ್ಳುರ್-ಹಾಸನ್-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವೆಚೆಂ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರಯ್ಲಾಚೊ ಸಂಚಾರ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸುರು ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವ್ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಹಾಣೆಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ್ ಸಂಸತ್ ಸಾಂದೊ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್...

ಎಪ್ರಿಲಾ ಥಾವ್ನ್ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಏಕ್ ಪೊಲೀಸ್!

ಎಪ್ರಿಲಾ ಥಾವ್ನ್ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಏಕ್ ಪೊಲೀಸ್!

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಎಸ್.ಪಿ. ವ್ಯಾಪ್ತೆಂತ್ ’ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್’ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಹಳ್ಳೇಕ್ ಏಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್...

ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಕಾತ್: ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು

ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಕಾತ್: ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು

“ಹಾಂವ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಫಟ್ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಫಟ್ ಖಬ್ರೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಭೊಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸುನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ನಟ್ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಿಪಾಶಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ....

ಪೋಶಕಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಕಾರಾಂತ್

ಪೋಶಕಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಕಾರಾಂತ್

ಪೋಶಕಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷೆ ವರ್ವಿಂ 3 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಸುಮಾರ್ 20 ಮಿನುಟಾಂ ಭರ್ ಕಾರಾಂತ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡೀತ್ ರಾಯ್ಚುರ್'ಚ್ಯಾ ಮಹಾವೀರ್ ಸರ್ಕಲಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಘಡ್ಲಾ. ವಸ್ತುರ್ ಖರೀದಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪೋಶಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಾರಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್,...

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಬರ್ಗಾಲ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಬರ್ಗಾಲ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಉದ್ಕಾಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಡುನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉದಕ್ ಸೊಡ್ಚಿ ವ್ಯೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಚಡುನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಟ್ಯಾಂಕರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್...

ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಂತ್ 4.75 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಕಾಣಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್!

ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಂತ್ 4.75 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಕಾಣಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್!

ದೆಶಾಚೆಂ ಭೋವ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ದೀವ್ಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಿರುಪತಿಚ್ಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ 4.75 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್! 500 ಆನಿ 1000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇತ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್...

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮಿರಾಚ್ಯಾ ಬುದ್ಗಾಮ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎನ್ಕೌಂಟರಾಂತ್ ಏಕ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿ ಆನಿಂ ತೇಗ್ ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಎನ್ಕೌಂಟರಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭದ್ರತಾ ಶಿಬ್ಬಂದಿಂಚೆರ್ ಫಾತರ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್...

SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

ಮಾರ್ಚ್ 30 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳೆನ್...

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೊ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಅಶೆಂ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ತೊ ತೆಂ ಮುಂದರುನ್...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯುಎಇಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿಂ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್...

ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡುನ್ 10 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡುನ್ 10 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಫಾಲ-ದಿಮಾಪುರ್ ವರುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಬಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಹಾ ಮಾರ್ಗ್ 39 ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಗೂಂಡ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡುನ್, 10 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ 25ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಸೊಮಾರಾ...

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಇಡ್ಲಿ ಖಾಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಇಡ್ಲಿ ಖಾಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಎಂ-ಟು-ಎಂ ಫುಡ್ಸ್, ಹಾಂಣಿಂ ಯುಗಾದಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್‍’ಚ್ಯಾ 16, 7ಎ ಮುಖ್ಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಿಐಟಿಬಿ ಛತ್ರ ಔಟಲೆಟ್‍ ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ಇಡ್ಲಿ ಮೇಳ’ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಂತ್ ವೀಸ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ರಿತಿಂಚ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ತಲ್ಯೊ...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಪಾದಾರ್ಪಣ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ನ್ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಸಾಧನ್

ಪಾದಾರ್ಪಣ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ನ್ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಸಾಧನ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಅಂತೀಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಪ್ದೀಪ್ ನಾಯರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಕ್ ಪಾದಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್'ಚ್ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಚಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ನ್ ಸಾಧನ್...

ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

ಮಹತ್ವಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಂತ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕರುನ್ ಆದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾ. ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಿಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್'ಯೀ ಆಧಾರ್‌ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ...

ಅಪರಾಧಿತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಚುನಾವಣಾಥಾವ್ನ್ ಆಜೀವ್ ನಿಷೇಧ್: ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ "ಸುಪ್ರೀಂ" ಸೂಚನ್

ಅಪರಾಧಿತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಚುನಾವಣಾಥಾವ್ನ್ ಆಜೀವ್ ನಿಷೇಧ್: ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ "ಸುಪ್ರೀಂ" ಸೂಚನ್

ಅಪರಾಧಿತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಚುನಾವಣಾಥಾವ್ನ್ ಆಜೀವ್ ನಿಷೇಧ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಸೂಚಾಯ್ಸಿಲಾಂ. ಅಪರಾಧಿತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಚುನಾವಣಾಥಾವ್ನ್...

45,622 ಕರೊಡ್ ಅಘೋಷಿತ್ ಆದಾಯ್ ಪತ್ತೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಐಟಿ ಇಲಾಖೊ

45,622 ಕರೊಡ್ ಅಘೋಷಿತ್ ಆದಾಯ್ ಪತ್ತೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಐಟಿ ಇಲಾಖೊ

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆದಾಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖೊ ಒಟ್ಟುಕ್ 45,622 ಕರೊಡ್ ಅಘೋಷಿತ್ ಆದಾಯ್ ಪತ್ತೊ ಕೆಲಾ. ಸುಮಾರ್ 2,534 ವ್ಯೆಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಆದಾಯಾಚೆಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಆದಾಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖೊ, ಆರಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 3,625 ಕರೊಡ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.