ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

Friday 12 Feb 2016 7:40am
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !
 

ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಬಯ್ಚಾ ಚಾರ್ಕೋಪ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮೊಡೆಂ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.

ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಟಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಪಾಯಲ್ ಬಂಜರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಂಡಿವಲಿಚ್ಯಾ ಆಪಾರ್ಟ್’ಮೆಂಟಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಪಾಯಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚೊವ್ಗಾಂಯ್ನಿ ಮೆಳೊನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್.

ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಪಾಯಲ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆ ರಿಸೀವ್ ಕರುಂಕ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೆಟಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಹೊ ಇಷ್ಟ್ ಪ್ಲೆಟಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ. ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಳಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಯಲ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮೊರ್ಣಾಚೆ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.