ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

Friday 12 Feb 2016 6:40am
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !
 

ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಬಯ್ಚಾ ಚಾರ್ಕೋಪ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮೊಡೆಂ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.

ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಟಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಪಾಯಲ್ ಬಂಜರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಂಡಿವಲಿಚ್ಯಾ ಆಪಾರ್ಟ್’ಮೆಂಟಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಪಾಯಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚೊವ್ಗಾಂಯ್ನಿ ಮೆಳೊನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್.

ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಪಾಯಲ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆ ರಿಸೀವ್ ಕರುಂಕ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೆಟಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಹೊ ಇಷ್ಟ್ ಪ್ಲೆಟಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ. ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಳಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಯಲ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮೊರ್ಣಾಚೆ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ಖನಿಜ್ ದಿರ್ವೆಂ!

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ಖನಿಜ್ ದಿರ್ವೆಂ!

ಭಾರತೀಯ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಂನಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ಖನಿಜ್ ದಿರ್ವೆಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮನ್ನಾರ್ ಜಲಾನಯನ್, ಅಂಡಮಾನ್ ಆನಿಂ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್...

ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ: ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್

ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ: ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್

ಭಾರತಾಚೊ 14ವೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಆಪುಣ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಜಲ್ಮುನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ...

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬಸ್ ದಿಸಾಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರವಾಡ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಚಿವ್ ವಿನಯ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿನ್ ಸಿ.ಎಮ್'ಕ್...

ಶುಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಅವ್ಘಡ್: ಕಂಗನಾ ರಾನೌತಾಕ್ ಘಾಯ್

ಶುಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಅವ್ಘಡ್: ಕಂಗನಾ ರಾನೌತಾಕ್ ಘಾಯ್

'ಮಣಿಕಾರ್ನಿಕಾ - ದಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಝಾನ್ಸಿ' ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಶುಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್, ತಲ್ವಾರಿ ಝುಜಾಚೊ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕಂಗನಾಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲೊ. ತಲ್ವಾರಿ ಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ ನಟಿ ಕಂಗನಾಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚುಕುನ್, ನಿಹಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯಾಚಿ...

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 20,000 ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತರ್ಬೇತಿ

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 20,000 ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತರ್ಬೇತಿ

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕಾನ್ ನವೊ ಉಪಾವ್ ಸೊದ್ಲಾ. ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 100 ವಿವಿಧ್ ನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 20,000 ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ತರ್ಬೇತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನವೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲಾ. 6 ಮ್ಹಯ್ನೆ ತರ್ಬೇತಿ ದೀವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿಂ ಮಧ್ಯಮ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್...

ಪ್ರಭಾಸಾಚೆಂ ನವೆಂ ಲುಕ್!

ಪ್ರಭಾಸಾಚೆಂ ನವೆಂ ಲುಕ್!

ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಭಾಸಾಕ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭುನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಟೊಲಿವುಡ್, ಬೊಲಿವುಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಬಾರ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಸಿನಿಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ಚೆ ಒಫರ್ ತಾಕಾ ಮೆಳುನ್ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂ ಬಾಹುಬಲಿ...

ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್: ಕೇಂದ್ರ್

ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್: ಕೇಂದ್ರ್

ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಮನ್’ವೆಲ್ತ್...

59 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ದಿಲೊ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್!

59 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ದಿಲೊ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್!

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ದಶಕಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಲ್ಮಾಲಾ. ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಆತಾಂ 59 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸುನ್, ತಿಣೆಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. ಅಕೊಸುವಾ ಬುದು ಅಮೌಕೋ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ...

ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ಜೆವಣ್, ಭಜೆ, ಬೊಂಡಾ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ದಂಡ್!

ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ಜೆವಣ್, ಭಜೆ, ಬೊಂಡಾ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ದಂಡ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಹೊಟ್ಲಾಚ್ಯಾಂನಿ, ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆರ್ ಖಾಣಾಂ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಜೆವಣ್-ಖಾಣ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂತ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾಂ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚೆಂ ಖಾಣ್ ವಾ ಜೆವಣ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್...

ಕರಾವಳಿಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್

ಕರಾವಳಿಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕರಾವಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂನಿ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಸಮೇತ್, ದನ್ಪಾರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲಾ ತರ್, ಆನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ...

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಹಾತಾಂಚೆಂ ಪುನರ್’ಜೊಡ್ಣಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯಶಸ್ವಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಹಾತಾಂಚೆಂ ಪುನರ್’ಜೊಡ್ಣಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯಶಸ್ವಿ

ದೋನಿ ಹಾತ್ ಪುನರ್’ಜೊಡ್ಚಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಆತಾಂ ಬರೊಂವ್ಕ್, ಜೇಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. 18 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಲ್’ಲ್ಲಿ ಹಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆತಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರಾಂ...

ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರಾ: ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 48

ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರಾ: ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 48

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 48ಕ್ ಚಡ್ಲಾ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೆಶಾಚೊ ಯಾತ್ರಿಕ್, 60 ವರ್ಸಾಂಚೊ, ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಪತಿದಾರ್, ಪಹಲ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನನ್ವಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್, ಪಿಸೂ ಶಿಖರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ...

ಕಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ!

ಕಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ!

ವೆಳಾಕಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಯಿ ಬದಲ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಸಬಾರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್...

ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರ್ತಲೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂಧೆಂತ್

ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರ್ತಲೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂಧೆಂತ್

ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ಆರೋಪಿಂಕ್ ಉತ್ತರ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ. ತಿಲಕ್ (24), ದಿವ್ಯಾ (19), ಲೋಕೇಶ್ (27), ಮಂಜುನಾಥ್ (21), ಕಿರಣ್‍ಕುಮಾರ್ (24), ಪುನೀತ್ (22), ಮದನ್ (25)...

ಸೈನೆಡ್ ಸೇವ್ನ್ ಏಕ್’ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಚೊವ್ಗಾಂನಿ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಸೈನೆಡ್ ಸೇವ್ನ್ ಏಕ್’ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಚೊವ್ಗಾಂನಿ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಸೈನೆಡ್ ಸೇವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾಂನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಉಡುಪಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆಂತ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾ. ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶೊಪ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಶಂಕರ ಆಚಾರ್ಯ(50), ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಆಚಾರ್ಯ(44) ಆನಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ...

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ, ರಿಕ್ಷಾರ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ, ರಿಕ್ಷಾರ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂಚ್ಯಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾಂ. ಎಂಬುಲೆನ್ಸ್, ವಕ್ತಾಂ, ಸಾರ್ಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ದುಬ್ಳೊ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಾತಾ. ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಡಕ್ಕೇತರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್...

ಕೊಂಡಮ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್!?

ಕೊಂಡಮ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್!?

ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತಾಯೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆಲಾ ವಾ ಆಯ್ಕಾಲಾ. ಪೂಣ್, ತುಮಕೂರುಂತ್ಯಾ ಎಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಕೊಂಡಮ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲಾ! ಚಿಕ್’ಮಗ್ಳುರ್ ಮುಳಾಚೊ ಗಣೇಶ್...

ರೆಹ್ಮಾನಾಚೆಂ ಪದ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್ಚೊ ಲೋಕ್!

ರೆಹ್ಮಾನಾಚೆಂ ಪದ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್ಚೊ ಲೋಕ್!

ಲಂಡನ್’ಚ್ಯಾ ವೆಂಬ್ಲೆಂತ್ ಜುಲಾಯ್ 8ವೆರ್ ಎ.ಆರ್. ರೆಹ್ಮಾನ್ ಹಾಚೆಂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊನ್ಸರ್ಟ್ ಚಲ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಟಿಕೆಟಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಟ್ವಿಟ್ಟರಾಂತ್’ಯಿ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ತಿಂ ಉಚಾರ್ನ್...

ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ, 3 ಹಫ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್

ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ, 3 ಹಫ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್

ಮೇ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಐಸ್'ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ 13 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆತಾಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ...

ಜುಲಾಯ್ 17 ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್: ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖೊ

ಜುಲಾಯ್ 17 ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್: ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖೊ

ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಆನಿಂ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನಿರಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಜುಲಾಯ್ 17 ತಾರಿಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್...

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಮಾಳವಿಕಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಯಾಪ್’ಕಿನ್

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಮಾಳವಿಕಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಯಾಪ್’ಕಿನ್

ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್’ಕಿನ್ ಹಾಚೆರ್ 12 ಠಕ್ಕೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಲಾಗು ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೇಶ್’ಭರ್’ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಗಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಬಸವನಗುಡಿ ಬಿ.ಎಮ್.ಎ.ಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ನ್ಯಾಪ್’ಕಿನಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಕ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್...

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೋಟೋ ಎ4 ಪ್ಲಸ್!

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೋಟೋ ಎ4 ಪ್ಲಸ್!

ಮೋಟೊ ಎ4 ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಾ. 5000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೊನಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಫಕತ್ 9,999 ರುಪಯ್. ಆಜ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಹಾಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಂಪನಿ ಥೊಡೆ ಒಫರ್’ಯಿ...

81 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅನಾಥ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯ್ಯಾಚಾ ಸೆವೆಂತ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್!

81 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅನಾಥ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯ್ಯಾಚಾ ಸೆವೆಂತ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್!

ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅನಾಥ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಚವ್ತ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ “ಯು” ವೊರ್ಡಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ...

ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ರಂಗಾಂನಿ ಸುಜುಕಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ರಂಗಾಂನಿ ಸುಜುಕಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿನ್ ದೋನ್ ವಿಶೇಸ್ ರಂಗಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಸ್ಕೂಟರ್ 48,193 ರುಪಯ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರುಮ್ (ದೆಲ್ಲಿ) ಮೊಲಾಕ್...

ನಕ್ಲಿ ಜಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್, ಪದ್ವಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಖಚಿತ್: ಸುಪ್ರೀಮ್ ಚತ್ರಾಯ್

ನಕ್ಲಿ ಜಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್, ಪದ್ವಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಖಚಿತ್: ಸುಪ್ರೀಮ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಶಿಕಪ್ ಆನಿಂ ಕಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ನಕ್ಲಿ ಜಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಸಲಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಆನಿಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಸಲೆ ಮನಿಸ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ...

ನಿರಾಶಿ ಪ್ರೇಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ನಿರಾಶಿ ಪ್ರೇಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವಚುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಸುರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಬಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿನ್ ಯುವತಿಚೆರ್ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ...

ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆವಯ್ಚೊ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆವಯ್ಚೊ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ದೊಗಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತ್ ನಗರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಆಪ್ಲೊ ಘೋವ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ...

ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಮೋದಿ ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಾ ವೆಳಾರ್ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಹಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ’ದುರ್ಬಳ್ ಪ್ರಧಾನಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಣೆಂ ಟೀಕಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಟ್ವೀಟ್...

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್!

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ಆನಿಂ ಹಾಂತುಂ ನಟ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಹಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಖುದ್ಧ್ ಪರೇಶ್ ರಾವಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ...

ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಭಾವಾನ್ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್!

ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಭಾವಾನ್ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್!

ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ಮರಣ್ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ತಳ್ಯಾಕ್ ಉಡುನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ. ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿಚೊ ನಿವಾಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ (22) ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.