ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

Friday 12 Feb 2016 6:40am
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !
 

ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಬಯ್ಚಾ ಚಾರ್ಕೋಪ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮೊಡೆಂ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.

ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಟಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಪಾಯಲ್ ಬಂಜರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಂಡಿವಲಿಚ್ಯಾ ಆಪಾರ್ಟ್’ಮೆಂಟಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಪಾಯಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚೊವ್ಗಾಂಯ್ನಿ ಮೆಳೊನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್.

ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಪಾಯಲ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆ ರಿಸೀವ್ ಕರುಂಕ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೆಟಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಹೊ ಇಷ್ಟ್ ಪ್ಲೆಟಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ. ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಳಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಯಲ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮೊರ್ಣಾಚೆ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಯುವಕಾಂಚೆರ್ ಹಿಂದೂ ಯುವಕಾಂಚೊ ಹಲ್ಲೊ

ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಯುವಕಾಂಚೆರ್ ಹಿಂದೂ ಯುವಕಾಂಚೊ ಹಲ್ಲೊ

ಸುಕ್ರಾರಾ ದನ್ಪಾರಾ ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಯುವಕಾಂಚೆರ್ ತೆಗಾಂ ಹಿಂದೂ ಯುವಕಾಂನಿ ಹಲ್ಲೊ ಚಲೊವ್ನ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ದನ್ಪಾರಾಂ 1.30 ವೊರಾರ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ...

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್’ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾ ಸವೆಂ ತೆಗಾಂಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್’ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾ ಸವೆಂ ತೆಗಾಂಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಸಂತೊಸಾನ್ ದೀಸ್ ಸಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಮರ್ಣಾನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲಾ. ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ನಟರಾಜ್ ಆನಿಂ ಚೊವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಪಲ್ಲವಿ ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ...

18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್'ಪಣ್ ನಿಲಾಮಾಕ್

18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್'ಪಣ್ ನಿಲಾಮಾಕ್

ಅರ್ಧೆಂ ಜರ್ಮನ್ ಆನಿಂ ಅರ್ಧೆಂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುಳಾಚೆಂ 18 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಕಿಮ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್'ಪಣ್ ನಿಲಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾ. ತಾಣೆಂ ಠರಾಯ್ಲೆಂ ಮೊಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 86,640 ಪೌಂಡ್ (ಸುಮಾರ್ 72 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್). ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆನಿಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿಧಾನ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್...

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ'ಕ್ "ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆ" ಯಕ್ಷಗಾನ

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ'ಕ್ "ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆ" ಯಕ್ಷಗಾನ

ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಲೋಕ್-ಕಲಾ ಪಯ್ಕಿಂ, ಯಕ್ಷಗಾನಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಬಾರ್ ಕಾಣಿಯೊ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಏಕ್ ನವೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಜಾಲಾ. ಜೆಜುಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ಯಕ್ಷಗಾನಾಚ್ಯಾ...

ಗಂಗೊಳ್ಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ

ಗಂಗೊಳ್ಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ

ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ದಾಯ್ಜ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ನವೀಕೃತ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿಂ ದಬಾಜಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ. ಉಡುಪಿಚೊ...

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಚ್ಯಾ ಗಾಂಧಿಗಿರಿಕ್ ಜಯ್ತ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಚ್ಯಾ ಗಾಂಧಿಗಿರಿಕ್ ಜಯ್ತ್!

ಹರಿಯಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಚ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಜಯ್ತ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ರೇವಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ವಯ್ಲೊ ದರ್ಜೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ್ ಒಪ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ನ್, ತೊಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರವೇಶ್...

ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 51 ಠಕ್ಕೆ ಅಂಕೆ ಲಾಭ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್

ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 51 ಠಕ್ಕೆ ಅಂಕೆ ಲಾಭ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್

ರೆಂಕ್ ಲಾಭ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕರ್ಚೊ ಆಯ್ಕಾಲಾ, ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸೇಡಂ ತಾಲುಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆನಕನ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ ತಸೊ ನ್ಹಯ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಪುತಾಕ್...

ಸಿ. ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ – ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ರಾಗ್

ಸಿ. ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ – ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ರಾಗ್

ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಯುದ್ದ್ ಸ್ಮಾರಕ್’ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿನ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ 20 ವಯ್ರ್ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಮಾರಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿನ್...

ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ರಿವೊಲ್ವರ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಯುವತಿನ್ ಕೆಲೆಂ ಅಪಹರಣ್?!

ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ರಿವೊಲ್ವರ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಯುವತಿನ್ ಕೆಲೆಂ ಅಪಹರಣ್?!

ಹಮೀರ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೌದಾಹಾ ನಗರಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಯುವತಿನ್ ರಿವೊಲ್ವರ್ ದಾಕೊವ್ನ್, ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್, ತಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಅಗೋಗ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್...

ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ನಾಚ್ - ನೃತ್ಯ - ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ನಾಚ್ - ನೃತ್ಯ - ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಚ್ ಪಂಗಡ್ - ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್, ಮೇ 26, 27 ಆನಿಂ 28'ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, 3 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್...

ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ನವೀಕೃತ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರ್, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ

ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ನವೀಕೃತ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರ್, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ

ಉದೆಂತಿಂತ್ ಸೊಭಿತ್ ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ನ್ಹಂಯ್ಚಿ ಮನ್ ಪಿಸ್ವೊಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ಅಸ್ತಮ್ತೆಂತ್ ಆರ್ಬಿ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಚಿ ಗಂಭೀರಾಯ್, ಭಂವ್ತೊಣಿ ಸೊಭಿತ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟೆಚಿ ಆಪುರ್ಬಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಆಕರ್ಷಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಪರಿಸರಾಂತ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಪಿ.ಯು. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಘೋಷಿತ್ – ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಹಾತ್ – ಉಡುಪಿ'ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದುಸ್ರೆಂ

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಪಿ.ಯು. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಘೋಷಿತ್ – ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಹಾತ್ – ಉಡುಪಿ'ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದುಸ್ರೆಂ

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಮಾರ್ಚ್ 9 ಥಾವ್ನ್ 27 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪರಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಆಜ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲೆಂ. ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಆನಿಂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ, ತನ್ವೀರ್ ಸೇಟ್ ಹಾಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಠಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್...

ಕುಮ್ಟಾ: ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ದೊಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಕುಮ್ಟಾ: ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ದೊಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಹಳಿಯಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ – ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲೋಪಿಸ್ (19) ಆನಿಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬ್ರಗಾಂಜಾ (18) ದರ್ಯಾಂತ್ ಬುಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಅವ್ಘಡ್, ಮೇ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಕುಮ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹೆಡ್’ಬಂದರ್ ದರ್ಯಾವೆಳೆರ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ದರ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, 5 ಭುರ್ಗೆ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂನಿ ವಚುನ್ ತಾಂಕಾಂ...

ಗಣೇಶಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಅಮೂಲ್ಯಾಚೆಂ ಮೆಹೆಂದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಗಣೇಶಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಅಮೂಲ್ಯಾಚೆಂ ಮೆಹೆಂದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಹ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ಜಗದೀಶ್ ಹಾಂಚೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮೆಹೆಂದಿ ಆನಿಂ ಹಳ್ದಿಚೆಂ ಶಾಸ್ತಿರ್ ತಶೆಂಚ್...

100'ವ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ಗೇಲಾಕ್ ಶೂನ್ಯ್ ಅಂಕೆ

100'ವ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ಗೇಲಾಕ್ ಶೂನ್ಯ್ ಅಂಕೆ

ರೊಯಲ್ ಚ್ಯಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ತಂಡಾಚೊ ಸುರ್ವಿಲೊ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್’ಮ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಐ.ಪಿ.ಎಲಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ 100'ವೊ ಪಂದ್ಯ್ ಸ್ಮರಣೀಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ವಿಫಲ್ ಜಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ರನ್ ಗಳ್ಸುನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೊ ಗೇಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಭರಾವ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ...

'ಸೂರ್' ಉತ್ಪಾದನಾವಿಶಿಂ ತಮಿಳ್'ನಾಡು ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ

'ಸೂರ್' ಉತ್ಪಾದನಾವಿಶಿಂ ತಮಿಳ್'ನಾಡು ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ

ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಪೀವನ್ ’ಸೂರ್’ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರುಂಕ್ ತಮಿಳ್ ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲಾ. ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆದೆಶಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಾರ್ಗಾಂ ಲಾಗ್ಸಾರ್ 3500'ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸೊರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡ್ಯೊ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್...

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ - ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ - ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಖತಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೊಗಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ಥಾವ್ನ್ ಮೇ 7, 2017 ಪರ್ಯಾಂತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿಂ ಗೋವಾ...

ತಾಂಜಾನಿಯಾಂತ್ ಬಸ್ ಪರ್ತುನ್ 32 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್

ತಾಂಜಾನಿಯಾಂತ್ ಬಸ್ ಪರ್ತುನ್ 32 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್

ಉತ್ತರ್ ತಾಂಜಾನಿಯಾಂತ್ ಬಸ್ ಪರ್ತುನ್ 29 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ, ದೊಗಾಂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆನಿಂ ಚಾಲಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲೆಂ. ಚಾಲಕಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕುನ್ ಬಸ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್’ಚ್ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್ ...

ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

ಮೇ 2 ಆನಿಂ 3 ವೆರ್ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಪರೀಕ್ಷಾ (ಸಿಇಟಿ) ಚಲ್ತಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ'ನ್ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಾ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂನಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಗರ್ಜೆಚಿ...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 7ವಿ, 8ವಿ 9ವಿ ಆನಿಂ 10ವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ (ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ಥಾವ್ನ್ ಮೇ 7 ಪರ್ಯಾಂತ್) ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸನ್ವಾರಾ,...

 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾಟಾಂನಿ 10 ಹಜಾರ್ ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಯ್ಲ್!

ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾಟಾಂನಿ 10 ಹಜಾರ್ ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಯ್ಲ್!

ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದಿಸಾ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ವಿಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಯ್ಲ್, ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನವೊ ಏಕ್ ಧಾಖ್ಲೊ ಬರಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ರನ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸನ್ವಾರ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸನ್ವಾರ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಹೈಫಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ...

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿ

ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ದೇವ್’ಸ್ತುತಿ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊನಾತ್-ಹತಿಕ್ವಾಚ್ಯಾ ಬೆತ್-ದಾನಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ...

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ರಾತ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ರಾತ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೊರಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್...

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪ್ರಜೆನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ವೊರಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಗೆತ್ಸೆಮನಿಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ನಿಯಾಳ್...

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿಂ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯೆನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್, ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿನ್ ಆಚರಣ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದೆಶಾಂತ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ

ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದೆಶಾಂತ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ

ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ (ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ) ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೆಕರ್ ಹಾಣೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ...

ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಘೊವಾನ್ ಆಂಗಾರ್ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲ್ ವೊತುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ

ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಘೊವಾನ್ ಆಂಗಾರ್ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲ್ ವೊತುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ

ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ಅನಂತಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೇಖ್ ಬಶೀರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಗಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್...

ರಶ್ಯಾ: ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್!

ರಶ್ಯಾ: ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್!

ರಶ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೊಟಾ ವರ್ವಿಂ ಉಣ್ಯಾನ್ 10 ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 20 ವಯ್ರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ಗ್’ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ದೋನ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ಸುಧಾರಿತ್ ಐಇಡಿ ವಾಪರ್ನ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.