“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

Friday 29 Jan 2016 9:01am
“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?
 

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬಿವ್ಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಫೆಸ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸನ್ನಿನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಮಸ್ತಿಜಾದೆ’ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ. ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್.

ವ್ಹಯ್, ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮೋಷನಾ ಖಾತಿರ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಬಾರಿಚ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಟಾಕಿಸಾಂನಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಕ್ರಿ ಕರ್ತಾ. ಮುಂಬಯ್ ವೆರ್ಸೋವಾ, ಪಿವಿಆರ್ ಐಕಾನ್ ಆನಿ ಬಾಂದ್ರಾಂತ್ ಗೆಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಂತ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಾಂಟ್ತಾ. 

ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಶೆಂ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಿತ್ಲೊ ದುಡು ಕಮಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲೇಖ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಅಸಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ತಶೆಂ ಸನ್ನಿಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸತತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್! 

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದೊಡೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.