ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ!

Tuesday 19 Jan 2016 8:51am
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ!
 

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಲಿವುಡಾಂತ್’ಯೀ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಖ್ಯಾತ್ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 70ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ಚೊವ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ! ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮಿತ್ರಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ 42 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪರ್ವೀನ್ ದೂಸಾಂಜಾ ಕಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಾ ದಿಸಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಲಿಬಾಗ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚಿ ಪಾರ್ಟಿ ದವರ್’ಲ್ಲಿ. ಆಮಂತ್ರಿತಾಂಕ್ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಖಬಾರ್ ನಾತ್ಲಿ. ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಆನಿ ಪರ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ್ ಜಾಲೆ!

ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಗುರುದ್ವಾರಾಂತ್ ವಚೊನ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಭೆಟಯ್ಲಿಂ. ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಮುಕಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಫುಲಾಂಚೆ ಹಾರ್ ಬದ್ಲಿಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲಿವುಡಾಚೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ನಟ್-ನಟಿಯಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಹಾಜರ್ ನಾತ್ಲಿ ಪುಣ್ ತಿಚೊ ಭಾವ್ ಆಡಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.