ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ!

Tuesday 19 Jan 2016 7:51am
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ!
 

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಲಿವುಡಾಂತ್’ಯೀ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಖ್ಯಾತ್ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 70ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ಚೊವ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ! ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮಿತ್ರಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ 42 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪರ್ವೀನ್ ದೂಸಾಂಜಾ ಕಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಾ ದಿಸಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಲಿಬಾಗ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚಿ ಪಾರ್ಟಿ ದವರ್’ಲ್ಲಿ. ಆಮಂತ್ರಿತಾಂಕ್ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಖಬಾರ್ ನಾತ್ಲಿ. ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಆನಿ ಪರ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ್ ಜಾಲೆ!

ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಗುರುದ್ವಾರಾಂತ್ ವಚೊನ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಭೆಟಯ್ಲಿಂ. ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಮುಕಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಫುಲಾಂಚೆ ಹಾರ್ ಬದ್ಲಿಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲಿವುಡಾಚೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ನಟ್-ನಟಿಯಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಹಾಜರ್ ನಾತ್ಲಿ ಪುಣ್ ತಿಚೊ ಭಾವ್ ಆಡಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆವ್ತಾಂರಾಂನಿ ರಜನಿ!

2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆವ್ತಾಂರಾಂನಿ ರಜನಿ!

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ 2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ 5 ಪಾತ್ರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ, ರೊಬೊಟ್, ದೋಗ್ ಮೊಟ್ವೆ ಆನಿಂ ಖಳನಾಯಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಲೊ ತರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್...

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಬೆಬೊ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಬಾಬುಲ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್’ಯೀ ಕರಿನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಏಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ,...

ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಕಾತ್: ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು

ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಕಾತ್: ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು

“ಹಾಂವ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಫಟ್ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಫಟ್ ಖಬ್ರೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಭೊಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸುನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ನಟ್ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಿಪಾಶಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ....

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್?!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್?!

ಹಿಂದಿ ಆನಿಂ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೊ ಸುದೀಪ್, ಹಾಣೆಂ ಟೊಲಿವುಡಾಂತ್’ಯೀ ನಟನ್ ಕೆಲಾ. ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ರಾಜಮೌಳಿ ತಸಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಯೀ ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ. ಅಮಿತಾಭ್....

ರೇಖಾ-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್: ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ರೇಖಾ-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್: ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಆನಿಂ ನಟ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಹಾಣಿಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಾಸಿಪಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್, ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕ್ ಉಸ್ಮಾನಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ವಿಶಿಂ...

ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನ್

ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನ್

ಬಾಲಿವುಡ್'ಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್, ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ಖಚಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಮೀರ್, ಖಂಚೇಂಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್'ಯೀ...

’ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಹಿಂ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್

’ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಹಿಂ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್

ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ‘ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಭಾರೀ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸಬಾರ್ ಚಿತ್ರ್’ಮಂದಿರಾಂನಿ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್’ಚ್...

ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್!?

ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್!?

ಕಾಜಾರಾಂ ಸರ್ಗಾರ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ವಿಮಾನಾಚ್ಯೆರ್, ಆಕಾಸಾಚ್ಯೆರ್, ಪರ್ವತಾಚ್ಯೆರ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾ ಪಂದಾಯಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಗಮನ್...

ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖಂಡಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ನವ್ರ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ

ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖಂಡಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ನವ್ರ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 48 ಘಂಟ್ಯಾನಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ! ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಶೊಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ನಾಸಿಕಾಂತ್ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್...

50 ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲ್ಲಿಂ, ಆತಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿಂ

50 ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲ್ಲಿಂ, ಆತಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿಂ

ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಧುನಿಕತೆಚೆ ರೂಪ್ ನ್ಹಯ್. ರಾಜಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದಯ್’ಪುರ್’ಚ್ಯಾ ರೂಪಾನಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಶತಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಪ್ರಾದಾಯ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆರ್ ಆಸಾ. ಥೊಡಿಂ 3-4 ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್...

ದಸಂಬ್ರಾಂತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ!?

ದಸಂಬ್ರಾಂತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ!?

ಸದಾಂ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಸಲ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೊಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಬಾಯ್ ಆತಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ. ಆಜ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ, ಮ್ಹಣ್ ಖಬ್ರೊ ಯೇವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್...

ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ನಿದ್’ಲ್ಲೊ ಪಾಪಿ!

ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ನಿದ್’ಲ್ಲೊ ಪಾಪಿ!

ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ನ್, ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ನಿದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕುಷ್ಟಗಿ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ಪ್ರಕರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ. ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ತಳವಗೇರಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ಶಿವಲೀಲಾಲಾಗಿಂ...

ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ, ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚಿ ಧುವ್!

ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ, ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚಿ ಧುವ್!

ತೆಲಂಗಾಣಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರರಾವ್ ಹಾಚೆಂ ಪೊಸ್ಕೆ ಧುವ್, ಎಕಾ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ. 18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾನ್ ಅಶೆಂ ಹಟ್...

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಿ ನಟಿ!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಿ ನಟಿ!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ 2016 ವ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್’ಚ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಮಿತ್ರಿಣಿ, ಲೂಲಿಯಾ ವಾಂಟೂರಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಯೆತಾನಾ...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ನಟಿ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ನಟಿ

ಮೋಗಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್, ಜಾತ್, ದೇಶ್ ವ ಭಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಡಿನಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಯುವಕ್-ಯುವತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ವಾಚಾ. ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಖ್ಯಾತ್ ಪಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಜೆನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್...

ತಿಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ!

ತಿಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ!

ಕುಡಿಚೊ ದಂದೊ ಕರ್ಚಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೆಂ ಮನ್ ಕಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ವೇಶ್ಯ ದಂದ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಗರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತ್. ಥಂಯ್ಚಿ ನಿವಾಸಿ ಬಂಚಡಾ....

ಧುವೆಚಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಲಗ್ನ್

ಧುವೆಚಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಲಗ್ನ್

ಆಚರ್ಯೆಂ ತರೀ ನೀಜ್. ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ 17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಲಗ್ನಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ತೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಬಿಹಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್....

ಲಗ್ನಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ನಾಚ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ; ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲಿ ನವ್ರ್ಯಾಕ್!

ಲಗ್ನಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ನಾಚ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ; ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲಿ ನವ್ರ್ಯಾಕ್!

ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಾಚ್ ಪದಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಹಿಂಚ್ ನಾಚ್ ಪದಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಘಡಿತ್.ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಎನ್ಸಿಆರಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ವ್ಹೊರ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ನಾಚಾ ಸವೆಂ....

13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಸಂಗಿಂ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್!

13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಸಂಗಿಂ 5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್!

ಭಾರತಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ 21 ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ 18 ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನೂನ್ ಆಸಾ. ತರೀ, ದೇಶಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕಡೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾತಾತ್. ರಾಜಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಜಯ್’ಪುರಾಂತ್ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಂವ್ಚಿ ಖಬಾರ್....

ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಯುವಕ್ ಕಸೊ ಮೆಲೊ?

ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಯುವಕ್ ಕಸೊ ಮೆಲೊ?

ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ, ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್....

ನವ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ, ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ದಾದ್ಲೊ!

ನವ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ, ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ದಾದ್ಲೊ!

ದೊಗಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ತಿಸ್ರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ವ ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಸೈರೊ ಜಾಲಾ. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ತಿಪಟೂರ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಆದಿನಾಯಕನ ಹಳ್ಳೆಂತ್....

ಫೇಸ್ ಬುಕಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ, ನೀಜ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕಥಾ!

ಫೇಸ್ ಬುಕಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ, ನೀಜ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕಥಾ!

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ, ಮೋಗ್, ವಂಚನ್, ಫಸವ್ಣಿ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತ್ಯಾಚ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ ನೀಜ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕಥಾ. ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಚಲಿ, ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಝೊಪಡ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ಭಾರತಾಕ್....

ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಧುವೆಕ್’ಚ್ ವಿಕ್ಲೆಂ ಬಾಪಾಯ್ನ್

ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಧುವೆಕ್’ಚ್ ವಿಕ್ಲೆಂ ಬಾಪಾಯ್ನ್

ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಶೋಷಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಾಜಯ್ ತರ್, ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ವಾಚಾ. ಜಾರ್ಕಂಡಾಂತ್ ಎಕಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಫಕತ್ 30,000 ರುಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ವಿಕ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಜಾರ್ಕಂಡ್’ಚಾ ಲಾತೇಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ 50 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ....

ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ಖಂಯ್!?

ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ಖಂಯ್!?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಾಯ್ ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಹಜಾರೊಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ ನಟ್. ನಟನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್...

ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕ್!

ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕ್!

ಮುಂಬಯಿ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ, ‘ಬಾಲಿಕ ವಧು’ ಖ್ಯಾತಿಚಿ ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ. ತಿಚೆಂ ಘರ್ ತಪಾಸುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಚೆ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಶೊಕ್ ಬಸ್ಲಾ...

ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್!

ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್!

ಪೊರ್ಚಾ ಪೋರ್’ಚ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಭಯಂಕರ್ ರಿತಿನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಸ್ರೊಂಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾಂ...

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

ಮೆರ್ವಾಡಾ ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಮುನ್ನಾಭಾಯ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ದಬಾಜೆಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಲಾಭ್ಲಾ! ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆನಿ ಟ್ವೀಟರಾಚೆರ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲಾಂ. ತೊ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ...

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಬರ್ಗಾಲಾಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಸತಯ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಲಾಲೆತಾ. ರೀಣ್- ಬೀನ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಅತ್ಮ್’ಹತ್ಯಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಬರ್ಗಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ....

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಬಯ್ಚಾ ಚಾರ್ಕೋಪ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮೊಡೆಂ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಟಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಪಾಯಲ್ ಬಂಜರಾ ಸಾಂಗಾತಾ....

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬಿವ್ಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಫೆಸ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸನ್ನಿನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಮಸ್ತಿಜಾದೆ’ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ. ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಟಿ ಥಾವ್ನ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.