ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ವಳ್ಕತಾತ್’ಗೀ?

Monday 21 Dec 2015 8:29am
ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ವಳ್ಕತಾತ್’ಗೀ?
 

ಹ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಚಲಿಯೊ ಆಟ್ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ್ ನಾಂವಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಿಂ ಕೋಣ್? ಆತಾಂ ಹಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ… 

ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಖೆಳಾ ಸಂಬಂದಿತ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ “ಚಕ್ ದೇ ಇಂಡಿಯಾ” ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್’ಶಾ ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್’ದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಹಾಕಿ ಟೀಂಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಹ್ಯೊ!

ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಾಂತೂನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಆತುರಾಯ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ.. ಹಿಂ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಹಾಕಿ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅದ್ಭುತ್ ಥರಾನ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಯೇವ್ನ್ 8 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂಚಾ ಪಯ್ಕಿ ಸಬಾರ್ ಚಲಿಯೊ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ವ ಟೆಲಿವಿಷನಾಂತ್ ಕಲಾವಿದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೊವ್-ಬಾಳಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸುಖಾನ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾತ್!

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.