ಲಗ್ನಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲಾ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಜಿ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್

Sunday 20 Sep 2015 7:59am
ಲಗ್ನಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲಾ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಜಿ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್
 

ಫಾಮಾದ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ವಿಚ್ಚೇದನ್ ಜೊಡುನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ರಾವ್ತಾತ್ ತರೀ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡಾನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ರಿದಾನ್ ಆನಿ ರೆಹಾನ್ ಹಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪತಿಣ್ ಸುಸಾನೆ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸೂಸಾನೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಶ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ ತರೀ, ತಿಣೆಂ ತಿ ಯೆದೊಳ್ ಧೃಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.