ನಟಿ ಆಸಿನಾಕ್ ಹೊರೆತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ - 6 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಮುದಿ!

Monday 14 Sep 2015 7:47am
ನಟಿ ಆಸಿನಾಕ್ ಹೊರೆತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ - 6 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಮುದಿ!
 

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಸಿನಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಚಲೊ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಕಿತ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್’ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಲಗ್ಬಗ್ 6 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ವಜ್ರಾಚಿ ಮುದಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ! ಬೆಲ್ಜಿಯಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಜ್ರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಾಮಾದ್ ನಗ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಕಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಮುದ್ಯೆಚೆರ್ AR ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಅಕ್ಷರಾಂ ಕಾಂತಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವರ್ಸಾ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಆನಿ ಆಸಿನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸಿನಾನ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ನವ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಂ. ’ಕಿಲಾಡಿ 786’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೊಗಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾಕ್ ಆಸಿನಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ದಾಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿಂ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಆನಿ ಆಸಿನ್ ಆತಾಂ ದೊನೀ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.