‘ಹಿಂದಿ ಯೇನಾ?’ – ಕಾವ್ಜೆನಾಕಾತ್ !

Friday 21 Aug 2015 2:50am
‘ಹಿಂದಿ ಯೇನಾ?’ – ಕಾವ್ಜೆನಾಕಾತ್ !
 

    ಐಪಿಎಲ್ ಖೆಳುಂಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕಳಾಜಯ್, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪಂದ್ಯಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಸಾಜಯ್, ಎಲಿಸಾಂವಾಕ್ ರಾವುಂಕ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಕಳಾಜಯ್… ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಾಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ತಾರಾಂ ಆಜ್ ಪರ್ಜಳುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಯ್ತ್. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ‘ಹಿಂದಿ ಜಣ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾಂವ್.
    ಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ನಟಿ ಮುಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆನಿಕೀ ಹಿಂದಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆತಾತ್. ತಿಂ ಆತಾಂಚಿ ನಟಿ ಮಾತ್ರ್. ಆದಿಂ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಆನಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ದಕ್ಷಿಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಹಿಂದಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟಾಲಿಂ ತರೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ವಾಪರ್ನ್, ಪಯ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂಚಿ, ಭಾಶೆ ಮೋಗ್ ವೆಂಗುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ಹಿಂದಿ ಶಿಕುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂಚೆ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ.
ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್: ಸದ್ದ್ಯಾ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಚಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಟಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಿಕಾ ಹಿಂದಿ ಯೇನಾ. ಹಾಂಕಾಂಗ್’ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯೆ ಬಾವ್ಲೆಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉದ್ಕಾಪರಿಂ ಯೆತಾ. ಆಜ್’ಯೀ ಹಿಚೆ ಡೈಲೊಗ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಬ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕತ್ರಿನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಶಿಕುಂಕ್ 3 ಪಾವ್ಟಿಂ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾರೀ ತಿಕಾ ತಿ ಭಾಸ್ ಮಾನ್ವುಂಕ್ ನಾಂ.
ನರ್ಗಿಸ್ ಫಖ್ರಿ: ಲಾಂಬ್ ಹಿಂದಿ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಚೈನೀಸ್ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಿ ನಟಿ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ನರ್ಗಿಸ್, ಹಿಣೆಂ ಎದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ. ಹಿಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ, ಆವಯ್ ಝೆಕ್. ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ‘ರಾಕ್’ಸ್ಟಾರ್’ ಹಾಂತುಂ ನಟನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಿಂದಿ ಸಮ್ಜಾನಾತ್’ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್, ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ನಾಂ.
ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಶ್ರೀಲಂಕಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಬಾವ್ಲೆನ್ ಸಬಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲಾ. ಬಾಪುಯ್ ಶ್ರೀಲಂಕನ್, ಆವಯ್ ಮಲೇಷ್ಯನ್. ಹಿಚೆ ಸೊಭಿತ್ ಪಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಸುಜಯ್ ಘೋಷ್ ಹಾಣೆ ’ಅಲಾದಿನ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಕಾ ವಿಂಚ್ಲಾ ಖಂಯ್. ಹಿಂದಿ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿಕೀ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘುಂವ್ತಾ. ಆಜೂನ್’ಯೀ ತಿಚಿ ಹಿಂದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಂ.
ಇಲಿಯಾನಾ: ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಹಿಂದಿ ಸಾರ್ಕಿ ಯೇನಾ. ಇಲಿಯಾನಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾರೀ, ಘರ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿಬೆರ್ ತಿಚ್ ಉರ್ಲಿ. ಸಿನಿಮಾ ಖಾತಿರ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಲುಗು ಶಿಕ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಫಿಲ್ಮ್’ರಂಗಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ 6 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಬರ್ಫಿ’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಒಫರ್ ತಿಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸಿನೆಮಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ಫಟಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲಾ ಹೀರೋ’ ಹಾಂತುಂ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ.
ಲಿಸಾ ಹೇಡನ್: ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಮಾಡೆಲ್‌ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲಿ ಹೆಂ ‘ರಾಸ್ಕಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್ ರಿಗ್ಲಿ. ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಟಿವಿ ಶೋಂತ್ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ವಯ್ರ್ ಹಿಕಾ "ಮುಕ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿಂದಿ ಶಿಕುನ್ ಯೇ" ಮ್ಹಣುನ್ ಸೂಚನಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್, ಲಿಸಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ವೊಗೆಂ ರಾವ್ತಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ದೇಸಿ ಚೆಡುಂ ತರೀ ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ. ಲಿಸಾ’ಯೀ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೆಂ.
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್: ’ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌’ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಭಾರತೀಯ್ ನಟನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆನಡಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರಾಕ್ ಆತಾಂಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಬೆಸ್ಟ್. ’ಜಿಸ್ಮ್ 2’ ಹಿಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ. ಎದೊಳ್ 10 ಸಿನಿಮಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್’ಯೀ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಹಿಂದಿಂತ್ 100 ಅಂಕ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆ ಫಕತ್ 2 ಅಂಕೆ!

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆವ್ತಾಂರಾಂನಿ ರಜನಿ!

2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಆವ್ತಾಂರಾಂನಿ ರಜನಿ!

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ 2.0 ಸಿನಿಮಾಂತ್ 5 ಪಾತ್ರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ, ರೊಬೊಟ್, ದೋಗ್ ಮೊಟ್ವೆ ಆನಿಂ ಖಳನಾಯಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಲೊ ತರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್...

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಬೆಬೊ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಬಾಬುಲ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್’ಯೀ ಕರಿನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಏಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ,...

ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಕಾತ್: ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು

ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಕಾತ್: ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು

“ಹಾಂವ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಫಟ್ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಫಟ್ ಖಬ್ರೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಭೊಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸುನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ನಟ್ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಿಪಾಶಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ....

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್?!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸುದೀಪ್?!

ಹಿಂದಿ ಆನಿಂ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೊ ಸುದೀಪ್, ಹಾಣೆಂ ಟೊಲಿವುಡಾಂತ್’ಯೀ ನಟನ್ ಕೆಲಾ. ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ರಾಜಮೌಳಿ ತಸಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಯೀ ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ. ಅಮಿತಾಭ್....

ರೇಖಾ-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್: ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ರೇಖಾ-ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್: ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಆನಿಂ ನಟ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಹಾಣಿಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಾಸಿಪಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್, ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕ್ ಉಸ್ಮಾನಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ವಿಶಿಂ...

ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನ್

ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನ್

ಬಾಲಿವುಡ್'ಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್, ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ಖಚಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಮೀರ್, ಖಂಚೇಂಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್'ಯೀ...

’ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಹಿಂ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್

’ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ – ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಹಿಂ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್

ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ‘ಏ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಭಾರೀ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸಬಾರ್ ಚಿತ್ರ್’ಮಂದಿರಾಂನಿ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್’ಚ್...

ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ಖಂಯ್!?

ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ಖಂಯ್!?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಾಯ್ ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಹಜಾರೊಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ ನಟ್. ನಟನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್...

ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕ್!

ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕ್!

ಮುಂಬಯಿ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ, ‘ಬಾಲಿಕ ವಧು’ ಖ್ಯಾತಿಚಿ ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ. ತಿಚೆಂ ಘರ್ ತಪಾಸುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಚೆ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಶೊಕ್ ಬಸ್ಲಾ...

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಿಣ್ಗೆ ಚಿತ್ರ್? ಆತಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂಚೊ

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಿಣ್ಗೆ ಚಿತ್ರ್? ಆತಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂಚೊ

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಹಾತಾಂನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಂತರ್’ಜಾಳ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆಯಿ ದರಬಸ್ತ್. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆತಾತಾಂ....

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ತೆಲಿಂ!

ಮೆರ್ವಾಡಾ ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಮುನ್ನಾಭಾಯ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ದಬಾಜೆಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಲಾಭ್ಲಾ! ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆನಿ ಟ್ವೀಟರಾಚೆರ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲಾಂ. ತೊ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ...

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಬರ್ಗಾಲಾಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಸತಯ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಲಾಲೆತಾ. ರೀಣ್- ಬೀನ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಅತ್ಮ್’ಹತ್ಯಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಬರ್ಗಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ....

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಮರಣ್ !

ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಬಯ್ಚಾ ಚಾರ್ಕೋಪ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮೊಡೆಂ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ರುಕ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಟಿ ಆಪ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಪಾಯಲ್ ಬಂಜರಾ ಸಾಂಗಾತಾ....

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬಿವ್ಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಫೆಸ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸನ್ನಿನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಮಸ್ತಿಜಾದೆ’ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ. ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಟಿ ಥಾವ್ನ್...

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

ಬಾಲಿವುಡಾಚಿ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ವಿನ್ ಡಿಸೇಲ್ ಸಂಗಿಂ ‘ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್’ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದೀಪಿಕಾ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್...

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ 10 ಹಿರೋಂಕ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಟಿವಿ ಶೋ ಬಂದ್ ಜಾತಾ!

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ 10 ಹಿರೋಂಕ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಟಿವಿ ಶೋ ಬಂದ್ ಜಾತಾ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ‘ಕಬೂಲ್ ಹೇ’ ಹಿ ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಂದ್ ಜಾತಾ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಘರಾಣ್ಯಾಚಿ ಕಥಾ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಹಿ ಧಾರಾವಾಹಿ 2012 ವರ್ಸಾ ಆರಂಭ್...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ!

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಲಿವುಡಾಂತ್’ಯೀ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಖ್ಯಾತ್ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 70ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ಚೊವ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ! ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮಿತ್ರಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ 42 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪರ್ವೀನ್ ದೂಸಾಂಜಾ ಕಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ...

ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ವಳ್ಕತಾತ್’ಗೀ?

ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ವಳ್ಕತಾತ್’ಗೀ?

ಹ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಚಲಿಯೊ ಆಟ್ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ್ ನಾಂವಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಿಂ ಕೋಣ್? ಆತಾಂ ಹಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಮುಕಾರ್...

ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ಚೆಂ ಪದ್

ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ಚೆಂ ಪದ್

ಫಾಮಾದ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಹಾಚೆಂ ನವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ’ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸೊನ್, ಸಖತ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಚೆಂ ವೈಭವಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್...

ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಧಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲಿ ಮನೋರಮಾ ಅಂತರ್ಲಿ

ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಧಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲಿ ಮನೋರಮಾ ಅಂತರ್ಲಿ

ಎಕಾ ಹಜಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಧಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಮನೋರಮಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ 11’ವೆರ್ ದೆವಾದೀನ್....

ಲಗ್ನಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲಾ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಜಿ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್

ಲಗ್ನಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲಾ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಜಿ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್

ಫಾಮಾದ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ವಿಚ್ಚೇದನ್ ಜೊಡುನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ರಾವ್ತಾತ್ ತರೀ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡಾನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ...

ನಟಿ ಆಸಿನಾಕ್ ಹೊರೆತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ - 6 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಮುದಿ!

ನಟಿ ಆಸಿನಾಕ್ ಹೊರೆತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ - 6 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಮುದಿ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಸಿನಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಚಲೊ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಕಿತ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್’ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಲಗ್ಬಗ್ 6 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ವಜ್ರಾಚಿ ಮುದಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್...

ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಖರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ: ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್

ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಖರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ: ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್

ಮಾಧ್ಯಮಾಂ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆನಿ ರಣಬೀರ್ ಜೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂಯೀ ತಾಂಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆನಿ ರಣಬೀರ್ ಸಂಗಾತಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ಸಿನಿಮಾಚಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಶೈಲೆಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೆಂ....

ಬಾಹುಬಲಿಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾ ಮಧೆಂ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್

ಬಾಹುಬಲಿಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾ ಮಧೆಂ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್

ಮುಂಬೈ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ’ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಚಿತ್ರಾನ್ ಫಕತ್ತ್ ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂನಿ 150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಮೊವ್ನ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಪಿ.ಕೆ. ಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಯರ್ ಚಿತ್ರಾಂಚೆಂ ದಾಖ್ಲೆ ಮೊಡ್ನ್ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ 3 ದಿಸಾಂನಿ 100 ಕರೋಡ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್....

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್!

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್!

ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಕುಸ್ತಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ’ದಂಗಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ತಯಾರಿ ಚಲುನ್, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲುನ್ ಆಸಾ ತರ್, ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ತೊ ಹೊಲಿವುಡಾಕ್ ಉಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ....

ಕಂಗನಾ-ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ಕಟ್ಟಿ-ಬಟ್ಟಿ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಕಂಗನಾ-ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ಕಟ್ಟಿ-ಬಟ್ಟಿ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ನಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಹಿಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಟ್ಟಿ-ಬಟ್ಟಿಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್....

‘ಪಿಕೆ’ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಯಶಸ್ವೆಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣ್

‘ಪಿಕೆ’ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಯಶಸ್ವೆಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣ್

ಮುಂಬಯ್: ಭಾರತ್ ಆನಿ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ಪಿಕೆ’ ಸಿನೆಮಾಚೆ ವಾಂಗ್ಡಿ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣಾಂತ್ ಬುಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ 620 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಲಾಭ್....

ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಖಾನ್ ತ್ರಿಂದಾದಿಚೆಂ ಸಂಗಮ್!

ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಖಾನ್ ತ್ರಿಂದಾದಿಚೆಂ ಸಂಗಮ್!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯೆ ಬೊಲಿವುಡ್ ಖಾನ್ ತ್ರಿಂದಾದ್ - ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಏಕ್‍’ಚ್ಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್....

ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್!

ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್!

’ಡರ್ಟಿ ಗರ್ಲ್’ ನಟಿ, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ `ಕಹಾನಿ’ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ. ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್, ಪರಿಣೀತ್, ನೋವನ್ ಕಿಲ್ಲ್ಡ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ, ’ಹಮಾರಿ ಅಧೂರಿ ಕಹಾನಿ’ ತಶೆಂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ದಿಸೊನ್ ಯೇಂವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚಿ....

‘ರೋಬೊ-2’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ರಜನಿ ಸವೆಂ ಶಾರುಖ್!

‘ರೋಬೊ-2’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ರಜನಿ ಸವೆಂ ಶಾರುಖ್!

ಚೆನೈ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನಾನ್ ಆಲ್ ದಿ ರಜನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತಲೈವಾ ಮ್ಹಣ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿಕೀ ಕೊಣಿಂಯ್ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ನಾಂತ್. ರಜನಿ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ತ್ಯಾ ಪದಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲಾ. ರಜನಿಕ್‍ಯಿ ಶಾರುಖ್ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾರೀಚ್ಚ್ ಮೋಗ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.