‘ಹಿಂದಿ ಯೇನಾ?’ – ಕಾವ್ಜೆನಾಕಾತ್ !

Friday 21 Aug 2015 2:50am
‘ಹಿಂದಿ ಯೇನಾ?’ – ಕಾವ್ಜೆನಾಕಾತ್ !
 

    ಐಪಿಎಲ್ ಖೆಳುಂಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕಳಾಜಯ್, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಪಂದ್ಯಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಸಾಜಯ್, ಎಲಿಸಾಂವಾಕ್ ರಾವುಂಕ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಕಳಾಜಯ್… ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಾಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ತಾರಾಂ ಆಜ್ ಪರ್ಜಳುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಯ್ತ್. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ‘ಹಿಂದಿ ಜಣ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾಂವ್.
    ಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ನಟಿ ಮುಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆನಿಕೀ ಹಿಂದಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆತಾತ್. ತಿಂ ಆತಾಂಚಿ ನಟಿ ಮಾತ್ರ್. ಆದಿಂ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಆನಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ದಕ್ಷಿಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಹಿಂದಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟಾಲಿಂ ತರೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ವಾಪರ್ನ್, ಪಯ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂಚಿ, ಭಾಶೆ ಮೋಗ್ ವೆಂಗುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ಹಿಂದಿ ಶಿಕುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂಚೆ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ.
ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್: ಸದ್ದ್ಯಾ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಚಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಟಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಿಕಾ ಹಿಂದಿ ಯೇನಾ. ಹಾಂಕಾಂಗ್’ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯೆ ಬಾವ್ಲೆಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉದ್ಕಾಪರಿಂ ಯೆತಾ. ಆಜ್’ಯೀ ಹಿಚೆ ಡೈಲೊಗ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಬ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕತ್ರಿನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಶಿಕುಂಕ್ 3 ಪಾವ್ಟಿಂ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾರೀ ತಿಕಾ ತಿ ಭಾಸ್ ಮಾನ್ವುಂಕ್ ನಾಂ.
ನರ್ಗಿಸ್ ಫಖ್ರಿ: ಲಾಂಬ್ ಹಿಂದಿ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಚೈನೀಸ್ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಿ ನಟಿ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ನರ್ಗಿಸ್, ಹಿಣೆಂ ಎದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ. ಹಿಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ, ಆವಯ್ ಝೆಕ್. ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ‘ರಾಕ್’ಸ್ಟಾರ್’ ಹಾಂತುಂ ನಟನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಿಂದಿ ಸಮ್ಜಾನಾತ್’ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್, ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ನಾಂ.
ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಶ್ರೀಲಂಕಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಬಾವ್ಲೆನ್ ಸಬಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲಾ. ಬಾಪುಯ್ ಶ್ರೀಲಂಕನ್, ಆವಯ್ ಮಲೇಷ್ಯನ್. ಹಿಚೆ ಸೊಭಿತ್ ಪಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಸುಜಯ್ ಘೋಷ್ ಹಾಣೆ ’ಅಲಾದಿನ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಕಾ ವಿಂಚ್ಲಾ ಖಂಯ್. ಹಿಂದಿ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿಕೀ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘುಂವ್ತಾ. ಆಜೂನ್’ಯೀ ತಿಚಿ ಹಿಂದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಂ.
ಇಲಿಯಾನಾ: ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಹಿಂದಿ ಸಾರ್ಕಿ ಯೇನಾ. ಇಲಿಯಾನಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾರೀ, ಘರ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿಬೆರ್ ತಿಚ್ ಉರ್ಲಿ. ಸಿನಿಮಾ ಖಾತಿರ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಲುಗು ಶಿಕ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಫಿಲ್ಮ್’ರಂಗಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ 6 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಬರ್ಫಿ’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಒಫರ್ ತಿಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸಿನೆಮಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ಫಟಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲಾ ಹೀರೋ’ ಹಾಂತುಂ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ.
ಲಿಸಾ ಹೇಡನ್: ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಮಾಡೆಲ್‌ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲಿ ಹೆಂ ‘ರಾಸ್ಕಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್ ರಿಗ್ಲಿ. ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಟಿವಿ ಶೋಂತ್ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ವಯ್ರ್ ಹಿಕಾ "ಮುಕ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿಂದಿ ಶಿಕುನ್ ಯೇ" ಮ್ಹಣುನ್ ಸೂಚನಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್, ಲಿಸಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ವೊಗೆಂ ರಾವ್ತಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ದೇಸಿ ಚೆಡುಂ ತರೀ ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ. ಲಿಸಾ’ಯೀ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೆಂ.
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್: ’ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌’ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಭಾರತೀಯ್ ನಟನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆನಡಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರಾಕ್ ಆತಾಂಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಬೆಸ್ಟ್. ’ಜಿಸ್ಮ್ 2’ ಹಿಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ. ಎದೊಳ್ 10 ಸಿನಿಮಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್’ಯೀ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಹಿಂದಿಂತ್ 100 ಅಂಕ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆ ಫಕತ್ 2 ಅಂಕೆ!

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.