ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಖರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ: ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್

Tuesday 28 Jul 2015 12:42pm
ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಖರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ: ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್
 

    ಮಾಧ್ಯಮಾಂ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆನಿ ರಣಬೀರ್ ಜೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂಯೀ ತಾಂಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡಿನಾಂತ್.
    ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆನಿ ರಣಬೀರ್ ಸಂಗಾತಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ಸಿನಿಮಾಚಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಶೈಲೆಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಜೊಡೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಗುಮಾನ್ ಆಸ್ತಾತ್’ಚ್ಚ್. ಆತಾಂ ಕತ್ರಿನಾ ಆನಿ ರಣಬೀರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತೀ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲಾ.
    ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕತ್ರಿನಾಚೆಂ ಖರಾರ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ರಣಬೀರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಗಿಂಚ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಗಾಜ್ಲಿ. ಹೆಂ ಕತ್ರಿನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ "ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಖರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾ ವಿಶಿಂ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.
    ಹೊ ವಿಶಯ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಚಿತ್ರಾಚೆಂ ಟ್ರೈಲರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾತಾನಾ ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಆನಿ ಕತ್ರಿನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾತ್. ರಣಬೀರ್ ಆನಿ ಕತ್ರಿನಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಗತೆ ವಿಶಿಂ ತಿಣೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ ವಿಶಿಂ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಯೇವ್ನ್’ಚ್ ಆಸ್ತಾ.
    ಕತ್ರಿನಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಳೊಂವ್ಕ್ ಆತುರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕುನ್ ನಿರಾಸ್ ಭೊಗ್ಲಾ ತೆಂ ಸತ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ನಟನಾಚಿ ಆಶಾ ದಾಖವ್ನ್ ಅತ್ಯಚಾರ್…?

ನಟನಾಚಿ ಆಶಾ ದಾಖವ್ನ್ ಅತ್ಯಚಾರ್…?

ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ಚಿ ಆಶಾ ಘೆವ್ನ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ತಶೆಂ ಚೆಡೆ ಶಹರಾಂತ್ ಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಜೀವನ್ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾಂ ಪಾವ್ತಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ದುರಾಬಿಲಾಶಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಲಿಪೊನ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಮುಕಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್...

ಭಯ್ಣಿಕ್ ಕಷ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿಚೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಭಯ್ಣಿಕ್ ಕಷ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿಚೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಕಷ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿಕ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಕಾತರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮುಂಬಯ್ ವಸಯಾಂತ್ ಪೊರ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್...

ಮುಂಬಯ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಅತೀ ಪ್ರದ್ಯೂಷನ್ ಶಹರ್!

ಮುಂಬಯ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಅತೀ ಪ್ರದ್ಯೂಷನ್ ಶಹರ್!

ಮುಂಬಯ್ ಶಹರ್, ಭಾರತಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಶಹರ್ ವ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ, ಜಾಗತಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಅತೀ ಪ್ರದ್ಯೂಷಿತ್ ಶಹರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಆನಿ ಅಲ್ಲಾಹಾಬಾದ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ...

ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ಮುಂಬಯ್’ಚ್ಯಾ ಶಾಹು ನಗರ್ ಠಾಣ್ಯಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತೇಗ್ ಸನ್ವಾರಾ ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ 1:15 ವರಾರ್ ಮಾಟುಂಗಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್...

ನವ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಹೊಕ್ಲೆಚೆರ್ ಶೂಟ್ ಕೆಲೆಂ ಚೆಡ್ಯಾನ್

ನವ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಹೊಕ್ಲೆಚೆರ್ ಶೂಟ್ ಕೆಲೆಂ ಚೆಡ್ಯಾನ್

ನವ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಹೊಕ್ಲೆಚೆರ್ ಶೂಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್’ಯಿ ಗುಳೊ ಸೊಡ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಗೀತಾ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್’ಚ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 25 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ, ನ್ಯೂ ಲಾಹೋರ್....

ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಆತಂಕೀ ಖೈದ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಆತಂಕೀ ಖೈದ್

2011ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಮುಂಬಯ್’ಚ್ಯಾ ಝಾವೆರಿ ಬಜಾರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪೋಟಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಆತಂಕೀ, ಜೈನುಲ್ ಅಬೆದಿನ್ ಹಾಕಾ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.ಜೈನುಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್....

30 ಮೊಡೆಲ್ಸಾಂಕ್ ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್

30 ಮೊಡೆಲ್ಸಾಂಕ್ ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್

25 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಕಾರಣ್, ಆಪುಣ್ ಮೊಡೆಲ್ ಕೊಒರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸುಮಾರ್ 30 ಮೊಡೆಲ್ಸಾಂಕ್ ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಂಗ್ ಮುಂಬಯ್, ಹಾಂಣಿ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿಂತ್’ಚ್ಚ್ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್....

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ 9’ವೊ ಐಪಿಎಲ್ ಖೆಳ್ ಸುರು

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ 9’ವೊ ಐಪಿಎಲ್ ಖೆಳ್ ಸುರು

ಆಜ್ ಮುಂಬಯ್ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಾಂತ್ 9’ವ್ಯಾ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆನಿ ಪಯ್ಲೊ ಖೆಳ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಆನಿ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾತಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಭ್ರಮ್. 9’ವ್ಯಾ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್....

’ಬಾಲಿಕಾ ವಧು’ ಖ್ಯಾತಿಚೆಂ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮರ್ಣಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್?

’ಬಾಲಿಕಾ ವಧು’ ಖ್ಯಾತಿಚೆಂ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮರ್ಣಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್?

ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ’ಬಾಲಿಕಾ ವಧು’ ಖ್ಯಾತಿಚೆಂ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸುಕ್ರಾರಾ (ಏಪ್ರಿಲ್ 01) ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 24ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ, ಮುಂಬೈಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಂಡಿವಿಲಿಚ್ಯಾ ಬಂಗೂರ್ ನಗರ್ ಫ್ಲಾಟಾಂತ್ ಫಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ. ಫಾಸ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್...

ಮುಂಬಯ್ ಬೊರಿವಿಲಿಂತ್ `ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಚುಕಾನಾ’!

ಮುಂಬಯ್ ಬೊರಿವಿಲಿಂತ್ `ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಚುಕಾನಾ’!

ಫಾಮದ್ ನಾಟಕ್’ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಚೊ `ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಚುಕಾನಾ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಜನೆರಾಚೆ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೊರಿವಿಲಿಚ್ಯಾ ಮೇರಿ ಇಮ್ಮಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೊ. `ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘ್, ಮುಂಬಯ್’ ಹಾಂಣಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಲ್ಲೊ ಹೊ...

ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಮರಣ್! ಸಾಂಗಾತಾ ತಿಚ್ಯೊ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ಯೊಯ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ!

ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಮರಣ್! ಸಾಂಗಾತಾ ತಿಚ್ಯೊ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ಯೊಯ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನಾ ವಯ್ರ್ ‘ಸೆಲ್ಫಿ’ ಕಾಡ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಾತ್ಯೆ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಗೆಲಿ ತರೀ ಆಮ್ಚೆ ಯುವಕ್/ಯುವತಿ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್ ಹಿಂಗ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಭಾಷೆನ್ ಜಾಲೊ!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್ ಹಿಂಗ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಭಾಷೆನ್ ಜಾಲೊ!

ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಾ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ 6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಆತಾಂ ಹಿಂಗ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಬರಿಂ ಜಾಲಾ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಜಯ್ಲಾ ಭಿತರ್...

ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಸುಟ್ಕಾ!

ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಸುಟ್ಕಾ!

ಆಕ್ರಮ್ ಆಯ್ದಾಂ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ 6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತ್ ಯೆತಾ ತ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 27ಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೋಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಲೊ ಖಂಯ್. ಜಯ್ಲಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಯ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಶಿಕ್ಷೆಚಿ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಿಕ್ಷಾಚೆರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಿಕ್ಷಾಚೆರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್!

ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಕ್ಜುರಿ ಕಾರಾಂನಿಂಚ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ನಟ್/ನಟಿಂಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಲಾಭ್ಚೆಂ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ಎಕ್ ಖ್ಯಾತ್ ನಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಿಕ್ಷಾಚೆರ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್...

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಲಿಖ್’ಲ್ಲೊ ಆಟೊ ಚಾಲಕಾಚೊ ಪೂತ್!

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಲಿಖ್’ಲ್ಲೊ ಆಟೊ ಚಾಲಕಾಚೊ ಪೂತ್!

15 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, 323 ಬೊಲಾಂನಿ 1009 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರಣವ್ ಧನವಾಡೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ 116 ವರ್ಸಾಂಚೊ ದಾಖ್ಲೊ...

ಮೊಬಾಯ್ಲಾನ್ ವಿಮಾನಾಕ್’ಚ್ಚ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ!

ಮೊಬಾಯ್ಲಾನ್ ವಿಮಾನಾಕ್’ಚ್ಚ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ!

ಆತಾ’ತಾಂ ಆತಂಕಿಚಿಂ ಅನ್ನಾಡ್’ಪಣಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಭಿಂಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಹಿ ಸಂಗತ್ ಸರ್ವಾಂ ಜಾಣಾಂತ್. ಆನಿ ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಾಥ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ವರ್ವಿಂ ಉಬೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್...

ಸೆಲ್ಫಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ!

ಸೆಲ್ಫಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ!

ಸೆಲ್ಫಿ ಯೇವ್ನ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ತೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಲೋಕ್’ಪ್ರಿಯ್ ಜಾಲೆಂಗಿ, ವಯ್ರ್-ವಯ್ರ್ ಚಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ! ಶಹರಾಂತ್ಲಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸೆಲ್ಫಿರ್ ಪೋಜ್...

ಏಶಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಿಶ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಥಂಡಾಯ್; ಮುಂಬಯ್ ಹಿಶ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ 84 ಅಂಕ್ ದೆಂವ್ಲೆ!

ಏಶಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಿಶ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಥಂಡಾಯ್; ಮುಂಬಯ್ ಹಿಶ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ 84 ಅಂಕ್ ದೆಂವ್ಲೆ!

ಜಾಗತಿಕ್ ಹಿಶ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವಾಳ್ಚಾ ಥಂಡಾಯೆಂತ್ ಮುಂಬಯ್ ಹಿಶ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್’ಯೀ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾ! ಕಾಲ್ 84 ಅಂಕ್ ದೆಂವ್ಲೆ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 25.225.66 ಚೆರ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ನಿಷ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ್...

ಲಾಸೂನ್ ಗೊಬರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುಂಬೈ ಸ್ಲಮ್: ವಾಟೆರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ದುಬ್ಳೊ ಲೋಕ್

ಲಾಸೂನ್ ಗೊಬರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುಂಬೈ ಸ್ಲಮ್: ವಾಟೆರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ದುಬ್ಳೊ ಲೋಕ್

ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಶ್ಹಹರ್ ಮುಂಬೈ’ಚ್ಯಾ ಸ್ಲಮ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಸೊಮಾರಾ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಜಾರ್ ಘರಾಂ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ವರ್ದಿ...

ಮೋಲ್ ಸಮತೋಲಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊಟೆಲಾಗಾರಾಂಚೊ ನವೊ ಉಪಾವ್

ಮೋಲ್ ಸಮತೋಲಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊಟೆಲಾಗಾರಾಂಚೊ ನವೊ ಉಪಾವ್

ವಾಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚ್ಯೊ ಮೋಲ್ ಚಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾದೊ ಲೋಕ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಾ. ಧಾನಿಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಮಳ್ಬಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹೊಟೆಲಾಗಾರಾಂನಿ, ಖಾಣಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಸಯ್ತ್ ಚಡಯ್ಲಾ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಸೂನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲಿ ಮೆಳ್ಳಿ!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲಿ ಮೆಳ್ಳಿ!

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಹೋಟೆಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲಿ ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಖಾವ್ನ್, ನಿಮಾಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲಿ ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ತಿಕಾ ಅಮಲ್ ಪಿಯೆವ್ಣ್ಯಾಚಿ ಸವಯ್ ಖಂಯ್. ಹಾಚೆ ಆದಿಂಯ್ ತಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ...

ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಮೊಡೆಂ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ತಾನಾ!

ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಮೊಡೆಂ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ತಾನಾ!

ಸುಮಾರ್ 45 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಎಸ್’ಟಿ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಲಾಗಿಂ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ಸುರ್ಯ್ಯಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೊ. ಡ್ಯೂಟಿ ಡೊಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಹಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ...

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ವಾಚಿಜಾಯ್’ಚ್ಚ್!

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ವಾಚಿಜಾಯ್’ಚ್ಚ್!

ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬೋವ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಪುಣ್, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಂನಿ ಧಾಡ್ಚ್ಯೊ ವಿಡಿಯೊ ಹೆರಾಂಕೀ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಯ್ತಾತ್! ಮುಂಬೈಂತ್ ಅಶೆಂಚ್...

ಸಲಿಂಗ್ ಲೈಂಗಿಕತಾ ತ್ಯೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚಿ ವಯಕ್ತಿಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್: 60 % ಮುಂಬಯ್ ಯುವಕಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್

ಸಲಿಂಗ್ ಲೈಂಗಿಕತಾ ತ್ಯೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚಿ ವಯಕ್ತಿಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್: 60 % ಮುಂಬಯ್ ಯುವಕಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 60 ಠಕ್ಕೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಯುವಕಾಂನಿ ಸಲಿಂಗ್ ಲೈಂಗಿಕತಾ ಎಕ್ಯೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚಿ ವಯಕ್ತಿಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಯೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ತಿನಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಯುವಕಾಂನಿ ಲಿವ್‌-ಇನ್‌-ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್ ...

ಪಾರ್ಟೆ ವೆಳಾರ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್- ಅಮೀರ್ ಖಾನ್..?

ಪಾರ್ಟೆ ವೆಳಾರ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್- ಅಮೀರ್ ಖಾನ್..?

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಮೊಗಾಚೆ ಈಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಂತ್ ತುಟಾಫುಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್....

ಹೊ ಕಾಂಯ್ ಸಾಧೊ ಚೋರ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪ್ರತಿಮ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಸೊಫ್ಟ್’ವೆರ್ ಚೋರ್!

ಹೊ ಕಾಂಯ್ ಸಾಧೊ ಚೋರ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪ್ರತಿಮ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಸೊಫ್ಟ್’ವೆರ್ ಚೋರ್!

ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕಸಲ್ಯಾಕೀ ವಾಪಾರ್ಯೆತಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಚೊರ್ಪಣಾಕ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಚೊರ್’ಚ್! ಹ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್’ಯಿ ಕೆಲಾಂ ತೆಂಚ್. ತೊ ಏಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ ತರೀ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿದೇಶಾಕ್ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ವೆತಾಲೊ!

ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡಾನಾತ್’ಲ್ಲೊ ಹೊ ಭುರ್ಗೊ 10 ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾ !

ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡಾನಾತ್’ಲ್ಲೊ ಹೊ ಭುರ್ಗೊ 10 ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾ !

ಹಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕೀ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂಚ್ ಚಡಾನಾತ್’ಲ್ಲೊ ಹೊ ಭುರ್ಗೊ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ತರ್ಬೆತಿ ಘೇನಾಸ್ತಾನಾ 10 ಭಾಸಾಂನಿ ಲ್ಹಾಯೊ ಫುಟ್’ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ....

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ಟಿಣೆನ್ 21 ಲಾಕ್ ಭಾನಾಯ್ಲೆ!!

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ಟಿಣೆನ್ 21 ಲಾಕ್ ಭಾನಾಯ್ಲೆ!!

ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ಹಾಂತುಂ ಒಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಟಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯೆಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಎಕೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್, 21 ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾತ್! ಆಪುಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ನಿವಾಸಿ ಮ್ಹಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಧಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಲ್ಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ವೆಯುಕ್ತಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಉಲವ್ನ್...

ಶೀನಾ ಬೋರಾಕ್ ಆವಯ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ; ಕಾರಣ್ ವಾಚಾ..!

ಶೀನಾ ಬೋರಾಕ್ ಆವಯ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ; ಕಾರಣ್ ವಾಚಾ..!

ಸ್ಟಾರ್ ಟಿವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಚೊ ಮಾಜಿ ಸಿಇಓ ಪೀಟರ್ ಮುಖರ್ಜಿಚಿ ಪತಿಣ್ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಧುವೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿ ಹೊ ಘುಟ್ ಶೀನಾ ಬೋರಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಕ್ ...

ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಮಾಸಾಚೊ ವಿಕ್ರೊ ನಿಶೇಧ್; ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ವಿರೋಧ್

ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಮಾಸಾಚೊ ವಿಕ್ರೊ ನಿಶೇಧ್; ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ವಿರೋಧ್

ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಬೀಫ್ ನಿಶೇದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಜೈನಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಸಾಚೊ ವಿಕ್ರೊಚ್ ನಿಶೇದ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಕಠೀಣ್ ವಿರೋದ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.