ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಖರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ: ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್

Tuesday 28 Jul 2015 12:42pm
ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಖರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ: ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್
 

    ಮಾಧ್ಯಮಾಂ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆನಿ ರಣಬೀರ್ ಜೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂಯೀ ತಾಂಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡಿನಾಂತ್.
    ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆನಿ ರಣಬೀರ್ ಸಂಗಾತಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ಸಿನಿಮಾಚಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಶೈಲೆಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಜೊಡೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಗುಮಾನ್ ಆಸ್ತಾತ್’ಚ್ಚ್. ಆತಾಂ ಕತ್ರಿನಾ ಆನಿ ರಣಬೀರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತೀ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲಾ.
    ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕತ್ರಿನಾಚೆಂ ಖರಾರ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ರಣಬೀರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಗಿಂಚ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಗಾಜ್ಲಿ. ಹೆಂ ಕತ್ರಿನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ "ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಖರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾ ವಿಶಿಂ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.
    ಹೊ ವಿಶಯ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಚಿತ್ರಾಚೆಂ ಟ್ರೈಲರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾತಾನಾ ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಆನಿ ಕತ್ರಿನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾತ್. ರಣಬೀರ್ ಆನಿ ಕತ್ರಿನಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಗತೆ ವಿಶಿಂ ತಿಣೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ ವಿಶಿಂ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಯೇವ್ನ್’ಚ್ ಆಸ್ತಾ.
    ಕತ್ರಿನಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಳೊಂವ್ಕ್ ಆತುರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕುನ್ ನಿರಾಸ್ ಭೊಗ್ಲಾ ತೆಂ ಸತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.