ಬಾಹುಬಲಿಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾ ಮಧೆಂ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್

Friday 24 Jul 2015 3:34am
ಬಾಹುಬಲಿಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾ ಮಧೆಂ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್
 

ಮುಂಬೈ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ’ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಚಿತ್ರಾನ್ ಫಕತ್ತ್ ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂನಿ 150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಮೊವ್ನ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ.
    ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಪಿ.ಕೆ. ಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಯರ್ ಚಿತ್ರಾಂಚೆಂ ದಾಖ್ಲೆ ಮೊಡ್ನ್ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ 3 ದಿಸಾಂನಿ 100 ಕರೋಡ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ 150 ಕರೋಡ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ಬರಯ್ಲಾ. ಜುಲಾಯ್ 17’ವೆರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 5 ಹಜಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಥೆಟರಾಂನಿ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.
    ಸಲ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆತಾಂ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚಿತ್ ಜಾಲಾ. 100 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಮಯ್ಲ್ಯಾ ಅತೀ ಚಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವೊಂಟೆಡ್, ದಬಂಗ್, ರೆಡಿ, ದಬಂಗ್ 2, ಏಕ್ ಥಾ ಟೈಗರ್, ಕಿಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ 100 ಕರೋಡಾಂಚೊ ವಹಿವಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.