ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್!

Friday 3 Jul 2015 2:34am
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್!
 

    ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಕುಸ್ತಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ’ದಂಗಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ತಯಾರಿ ಚಲುನ್, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲುನ್ ಆಸಾ ತರ್, ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ತೊ ಹೊಲಿವುಡಾಕ್ ಉಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್!
    2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೈಂ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಯ್ ಡೇ ಜಿವಿತಾಧಾರಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ’ಮಿಡ್ ಡೇ’ ಹಾಂತುಂ ಅಮೀರ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ನಂದಿತಾ ಸಿಂಘಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದೀವ್ನ್, ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಯೋಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಭರಾನ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್  ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಎದೊಳಚ್ಚ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಭುಲುನ್ ನಂದಿತಾಕ್ ಖಾಜೂರ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಯಾತ್.
    ಜೆ ಡೇಚ್ಯಾ ಖುಷಿಯೆಚಿ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ’ಮಿಡ್ ಡೇ’ಕ್ ಭಾರೀ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ಕೊಣ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ನಟಿ ’ಹ್ಯಾರಿ ಪೊಟರ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಎಮ್ಮಾ ವಾಟ್ಸನ್ ಹಿಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ’ಎದೊಳ್ ಕಾಂಯ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಎಮ್ಮಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಾ ನಂದಿತಾನ್.
    ಜರ್ ಹಿ ಜೊಡಿ ಮೆಳ್ಳಿ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಬಿನೇಷನಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ’ಮಿಡ್ ಡೇ’ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನೆಮಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ’ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ವಿವಿಧ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಯೆವ್ನ್ ವೆತಾ, ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚಿನಾಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮುಳಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.