ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರೀನಾ ನಟನ್

Tuesday 30 Jun 2015 2:21am
ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರೀನಾ ನಟನ್
 

    ಹಿ ಖಬರ್ ಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕರಿನಾಕ್ ಆಮಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನವ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ರುಪಾನ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ತಿ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೆನಿಕ್ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ವಳ್ಚಿ ಯುವತಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತಿ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಖೆಳ್ತಾ.
    ಹಿರೋಯಿನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕರೀನಾ ಆತಾಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಈರೋಸ್ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾ.
    ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಏಕ್ ನೀಜ್ ಘಡಿತ್ ಆನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 84 ಒಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್‍ಯಿ ಹಾಂತುಂ ಆಟಾಪ್ಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್-ಖಾನ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಛುಬೆ ಹಾಚೆಂ ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಕ್ಳಿಕೆಕ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರಿನಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೇದಿರ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಬೆಬೊ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಬಾಬುಲ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್’ಯೀ ಕರಿನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಏಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ,...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.