ಕಂಗನಾ-ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ಕಟ್ಟಿ-ಬಟ್ಟಿ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

Wednesday 17 Jun 2015 2:11am
ಕಂಗನಾ-ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ಕಟ್ಟಿ-ಬಟ್ಟಿ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್
 

    ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ನಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಹಿಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಟ್ಟಿ-ಬಟ್ಟಿಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಾ.
    ಕ್ವೀನ್, ತನು ವೆಡ್ಸ್ ಮನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಟ್ಟಿ-ಬಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಂಗನಾ, ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಹೀರೊ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ತಾ.
    ದೊಗಾಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂ ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್‍ಶಿಪಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಕಂಗನಾಚೊ. ಪುಣ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಗಂಭೀರ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ. ಕಂಗನಾ ಟೈಮ್ ಪಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತರ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನಾಚೊ ಮೋಗ್ ನೀಜ್. ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ತೊ ಕಸಲೆಯ್ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಸಲೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ದವರ್ನ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.
    5 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಲಿವ್-ಇನ್-ರಿಲೇಶನ್‍ಶಿಪ್ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟ್ತಾ. ಹೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾತ್.
    ಯುಟಿವಿ ಮೋಶನ್ ಪಿಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರಾಂತ್ ನಿಖಿಲ್ ಅದ್ವಾನಿ ಕಟ್ಟಿ-ಬಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಪ್ತಂಬರ್ 18, 2015’ವೆರ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.