‘ಪಿಕೆ’ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಯಶಸ್ವೆಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣ್

Saturday 13 Jun 2015 4:01am
‘ಪಿಕೆ’ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಯಶಸ್ವೆಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣ್
 

ಮುಂಬಯ್: ಭಾರತ್ ಆನಿ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ಪಿಕೆ’ ಸಿನೆಮಾಚೆ ವಾಂಗ್ಡಿ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣಾಂತ್ ಬುಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ 620 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಲಾಭ್ ಜಾಲಾ.
    ಬೊಲಿವುಡಾಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಹೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಲಾಭ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ 320 ಕರೋಡ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ 280 ಕರೋಡ್ ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹೊ ಲಾಭ್ ಆನಿಕೀ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿಚೆ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಆನಿ ವಿದು ವಿನೋಧ್ ಚೋಪ್ರಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೈನಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲಾಭ್ 100 ಕರೋಡ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.